Bezpieczeństwo kulturowe

2019L

Kod przedmiotu1960N1-BEKUL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria, Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
Wymagania wstępnebrak wymagań
Opis ćwiczeńMniejszości narodowe i etniczne w Polsce; Stosunki międzyetniczne i polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych; wieloetniczność a konflikty wewnętrzne; tożsamość etniczna i narodowe a bezpieczeństwo; tożsamość etniczna a integracja państwa; Wieloetniczna proweniencja dziedzictwa kulturowego w Polsce; Autonomia czy separatyzm śląski; Rdzenni mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych w Polsce a następstwa przymusowego transferu ludności tych ziem. Religia a etniczność i bezpieczeństwo państwa; Homogeniczność etniczna w III Rzeczypospolitej;Uprzedzenia i stereotypy etniczne. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
Opis wykładówPojęcia bezpieczeństwa kulturowego, tożsamości kulturowej, tożsamości etnicznej i narodowej, wielokulturowość i wieloetniczność w związku z bezpieczeństwem narodowym. Uwarunkowania kulturowe i etniczne III Rzeczypospolitej. Podziały w społeczeństwie polskim a bezpieczeństwo państwa. Historia bezpieczeństwa kulturowego i badań etniczności. Pojęcie kultury i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Podstawowe obszary bezpieczeństwa kulturowego. Zagrożenia kulturowe. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce. System bezpieczeństwa kulturowego RP. Miejsce bezpieczeństwa kulturowego w Strategi Bezpieczeństwa RP. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat głównych problemów związanych z kulturowymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Literatura podstawowa1) Jan Czaja, Kulturowe wymiary bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków, 2013 2) Jan Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa, 2003 3) Krzysztof Gładkowski, Bezpieczeństwo kulturowe, w: A. Żukowski et al. (red.) Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, Olsztyn , 2015, s. 177-187 4) Krzysztof Malinowski (red.) , Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i w Niemczech, Instyttut Zachodni, Poznań , 2003 5) Jarosław Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego polski, PWN, Warszawa, 2013 6) Sejm RP, Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, 2005 7) Anthony D. Smith, Etniczne źródła narodów, UJ, Kraków, 2009 8) Magdalena El Ghamari (red.), Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo kulturowe. Terroryzm, radykalizacja, kobiety terrorystki, kryzys migracyjny, Fundacja El Karama, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca1) Thomas Heilland Ericsen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, UJ, Kraków , 2013 2) Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Nomos, Kraków, 2014 3) PhilippTher, Philipp , 2012r., "Ciemna strona państw narodowych : czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wyd. Poznańskie, Poznań, 2012 4) Stanisław Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, AON, Warszawa, 2012 5) Andrzej Rykała , Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011 6) Beata Machul-Telus , Łemkowie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2013 7) Beata Machul-Telus, Karaimi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2009 8) Lech M. Nijakowski, Litwini, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2013
Uwagi