System bezpieczeństwa narodowego

System of national security

2017L

Kod przedmiotu1960N1-SBN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowowej terminologii na temat bezpieczeństwa państwa.
Opis ćwiczeńFunkcje i zadania władzy państwowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego (Sejm i Senat, Prezydent, Rząd, Administracja publiczna, inne organy i instytucje państwowe: ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straż Graniczna, Policja, Siły zbrojne, Straż Pożarna, straże gminne, Służba celna, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Rybacka) Koncepcje strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego. Obszary bezpieczeństwa narodowego: polityczne, militarne, ekonomiczne, informacyjne, społeczne, energetyczne, ekologiczne
Opis wykładówPodstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego. Klasyfikacje bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Typologia uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Polski. Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa narodowego - jego podstaw, uwarunkowań i aspektów prawnych oraz funkcji państwa.
Literatura podstawowa1) W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011. 2. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, red. K. Cebul, A. Rudowski (red.), Warszawa 2015. 3. Współczesne oblicza bezpieczeństwa, red. E. Guzik-Makaruk, E. Pływaczewski, Białystok 2015. 4. Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego: geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, red. T. Kośmider, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. 5. Z. Jagiełło, Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na progu XXI wieku, Wałbrzych 2015. 6. Z. Nowakowski, Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa 2012. 7. D. Majchrzak, Bezpieczeństwo militarne Polski, Warszawa 2015. 8. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca1) , Współczesne bezpieczeństwo, red. W Fehler (red.), Toruń 2005., t. , , , s. 2) , G. Pietrek, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Słupsk 2014., t. , , , s. 3) , L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys teorii, Słupsk 2015., t. , , , s. 4) , Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro, red. W. Kustra, Warszawa 2016., t. , , , s. 5) , K. Masiul, Bezpieczeństwo rzeczypospolitej polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2014., t. , , , s.
Uwagi