Zarządzanie kryzysowe miasta i powiatu

Crisis management of the city and county

2019L

Kod przedmiotu1960N1-ZKMIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie kryzysowe
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć z zakrsu samorządu terytorialnego
Opis ćwiczeńFormalno-prawne uwarunkowania zarządzania krysysowego miasta i powiatu. Funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta (Gminy). Wydziały zarządzania kryzysowego i ich rola. zapoznanie z planem zarządzania kryzysowego oraz reagowania na zdarzenia kryzysowe w gminie, z której student pochodzi.
Opis wykładówZadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i porządku publicznego. Kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego. Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Gminne zespoły reagowania kryzysowego. Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządzie. Strategie reagowania kryzysowego. Informowanie podstawą zarządzania w sytuacjach kryzysowych w samorządzie terytorialnym. Szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku sytuacji kryzysowych w samorządzie terytorialnym. Miasto w czasach kryzysu.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu oraz wykształcenie umiejętności współpracy w ramach działania centrów zarządzania kryzysowego.
Literatura podstawowa1) Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, 2009, Rzeszów 2) Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, 2012, Warszawa 3) red. A. Lewkowicz, T. Majer, Bezpieczeństwo społeczności lokalnej , Olsztyn, 2012 4) Ustawa, Samorząd gminny, "Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym z pózn zm. Dz. U., 2001, nr 142 poz 1591.", , ., . 5) ., Zarzadzanie kryzysowe, ""Ustawa z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu, ., . 6) ., Samorząd powiatowy, ""Ustawaz dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z pozn. zm., ., .
Literatura uzupełniająca1) Graczyk K., Nakielski G., Tabaczniuk T., wyd. Zielona Góra , Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej , 2015r., tom 2) Gołębiewski J., wyd. Warszawa, Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządu., 2015r., tom 3) red. D. Majchrzak, wyd. Warszawa, Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym : organizacja, procedury, organy i instytucje, 2014r., tom
Uwagi