Filozofia

Philosophy

2019L

Kod przedmiotu1960N1-FILOZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o kulturze wyniesiona ze szkoły średniej
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia antropologiczne, etyczne, aksjologiczne, epistemologiczne i metodologiczne na przykładzie wybranych systemów filozoficznych od starożytności do początku XIX wieku: Sokrates – poglądy etyczne i metodologiczne; Platon – koncepcja państwa; Arystoteles – koncepcja państwa; stoicy – koncepcja szczęścia; epikurejczycy – koncepcja szczęścia; N. Machiavelli – koncepcja polityki; T. Morus – utopia; B. Pascal – Bóg i człowiek; T. Hobbes – koncepcja państwa; J. Locke – koncepcja państwa, tolerancja; J.J. Rousseau – krytyka cywilizacji.
Opis wykładówPojęcie i główne koncepcje filozofii. Filozofia a inne dziedziny kultury. Główne dyscypliny filozoficzne, ich przedmiot i podstawowe pytania. Początki filozofii europejskiej. Spór o normę moralności. Spór o dobro wspólne. Spór o wolność. Spór o tolerancję.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat filozofii jako ważnej dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, prezentacja wybranych kwestii filozoficznych, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii.
Literatura podstawowa1) Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, 2008 2) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM, 2007 3) Copleston F., Historia filozofii, t. 1-9, PAX, 2001 4) Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, 2008 5) Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie, Znak, 2008 6) Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, 2000 7) Red. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2009 8) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca1) Dupre B., wyd. PWN, 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, 2008r., tom 2) Kuderowicz Z., wyd. PWN, Filozofia nowożytnej Europy, 2014r., tom 3) Sikora A., wyd. Scholar, Spotkania z filozofią Od Heraklita do Husserla, 2016r., tom 4) Reale G., wyd. RW KUL, Historia filozofii starożytnej, 2002r., tom 1-5 5) Swieżawski S., wyd. PWN, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2000r., tom 6) Klein D., Cathcart T., wyd. Media Rodzina, Przychodzi Platon do doktora, 2009r., tom 7) Wojtysiak J., wyd. Znak , Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, 2005r., tom 8) Gaarder J., wyd. Jacek Santorski&CO, Świat Zofii, 1995r., tom
Uwagi