Metody i techniki badań społecznych

Methods and Techniques of Social Science

2019L

Kod przedmiotu1960N1-MITBS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStrategia badań naukowych: wybór tematu badawczego, sprecyzowanie przedmiotu badań, sformułowanie celu badań i problemów badawczych, definiowanie pojęć; stawianie hipotez, wybór metod i technik badawczych - studium przypadku (case study). Metody jakościowe oraz ilościowe. Metody gromadzenia i krytyki materiałów: metody krytyki materiałów bezpośrednich (gromadzenie w terenie - kwalifikacje badacza, technika pracy terenowej; udostępnienie materiałów zebranych - archiwa, muzea, publikowanie;wartość materiałów zebranych - ocena prawdziwości, lokalizacja geograficzna i chronologiczna, ocena stopnia indywidualności, ocena dostateczności poznania); metody krytyki materiałów pośrednich (krytyka autora, krytyka tekstu). Systematyzowanie i opracowanie materiałów pozyskanych z rożnych źródeł z zastosowaniem metod analizy i syntezy naukowej. Struktura pracy naukowej (wstęp, część zasadnicza logicznie podzielona według rozwiązanych problemów badawczych,zakończenie, bibliografia, aneksy; redagowanie.
Opis wykładówPojęcia: nauki, metod, technik, narzędzi badawczych; miejsce nauk społecznych w tym bezpieczeństwa w systemie klasyfikacji nauk; metody jakościowe (case study), teoria i metoda badań; metody ilościowe; proces badawczy, pytania i problemy badawcze, koncepcja badań.
Cel kształceniaZnajomość zasad pracy naukowej, opanowanie metodologii nauk społecznych, metod, technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza problemów bezpieczeństwa narodowego i państwa.
Literatura podstawowa1) Babbie E, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa, 2008 2) Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce, 2011 3) Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk, 2013 4) Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1-2, Warszawa, 2009 5) Kamiński Stanisław, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 3, TNKUL Lublin, 1981
Literatura uzupełniająca1) Boje D. M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, 2012r., tom 2) Silverman David, wyd. PWN, Warszawa, Prowadzenie badań jakościowych, 2008r., tom 3) Lutyńska K. , Wejland A. P. (red.), wyd. Wrocław, Wywiad kwestionariuszowy. Analiza teoretyczna i badania empiryczne, 1985r., tom 4) Flick Uwe , wyd. PWN, Warszawa, Projektowanie badania jakościowego, 2012r., tom 5) Feyerabend P. K., wyd. Wrocław, Przeciw metodzie, 1996r., tom
Uwagi