Międzynarodowe stosunki polityczne

International political relations

2020L

Kod przedmiotu1960N1-MSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do nauki o panstwie, prawie i polityce
Wymagania wstępneOgólna wiedza o stosunkach międzynarodowych
Opis ćwiczeń• Mocarstwowość we współczesnym świecie  siła państwa (hard i soft power)  zróżnicowane wymiary mocarstwowości rola USA, Rosji, Chin, Indii, Brazylii we współczesnych MSP • Klasyfikacja aktorów życia międzynarodowego  państwa  narody (w tym m.in. prawo narodów do samostanowienia)  organizacje (cechy, klasyfikacje)  uczestnicy transnarodowi (fundacje, przedsiębiorstwa, kościoły)  uczestnicy subpaństwowi
Opis wykładówCechy współczesnych stosunków międzynarodowych; istota, treść i formy stosunków międzynarodowych; pojęcie międzynarodowych stosunków politycznych; rodzaje stosunków międzynarodowych; rozszerzanie: przestrzenne, podmiotowe i przedmiotowe; instytucjonalizacja; globalizacja i regionalizacja; środowisko międzynarodowe i czynniki jego ewolucji: warunkujące (geograficzne, demograficzne, narodowo-państwowe, ideologiczno-religijne), realizujące (ekonomiczno-techniczne, militarne, organizacyjno-społeczne, osobowościowe); Państwo głównym uczestnikiem międzynarodowych stosunków politycznych; powstanie państw; problem uznania państw i rządów; państwa nieuznane, podzielone, powstańcze; terytorium państwa i zwierzchnictwo terytorialne; szczególne formy wjazdu i opuszczenia terytorium państwa; Bezpieczeństwo międzynarodowe; hard i soft security; prawo międzynarodowe jako czynnik służący utrzymaniu bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zbiorowe; neutralność; prawo do samoobrony, rodzaje operacji pokojowych ONZ; sytuacja napięcia, spór, konflikt, wojna; środki rozwiązywania sporów (dyplomatyczne i sądowe); sfera militarna i bezpieczeństwo (budżety wojskowe, uzbrojenie, handel bronią).
Cel kształceniaPoznanie podstawowych mechanizmów i aktorów występujących w środowisku międzynarodowym, czynników ewolucji rzeczywistości międzynarodowej.
Literatura podstawowa1) red Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin, 2007 2) red. K. Czornik, T. Okraska, M. Szynol, Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku: wybrane aspekty, Katowice, 2017 3) red. Sułek, Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa, 2009 4) red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Stosunki międzynarodowe: teoria i praktyka, Warszawa, 2018
Literatura uzupełniająca1) red. Stachura, wyd. Białystok, Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, 2010r., tom 2) Deszczyński, wyd. Poznań, Międzynarodowe stosunki polityczne, 2012r., tom 3) Antonowicz, wyd. Warszawa, Podręcznik prawa międzynarodowego, 2015r., tom 4) red. Hartliński, Modzelewski, Więclawski, Żukowski, wyd. Olsztyn, Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, 2015r., tom 5) Ostaszewski, wyd. Warszawa, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, 2010r., tom 6) red. Kuźniar, wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, 2012r., tom 7) red. Haliżak, Pietraś, wyd. Warszawa, Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, 2013r., tom
Uwagi