Media w zarządzaniu kryzysowym

Media in crisis management

2020L

Kod przedmiotu1960N1-MWZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrezentacja i analiza sytuacji kryzysowych w kontekście przepisów polskiego prawa
Opis wykładów- Transformacja komunikacji społecznej - od społeczeństwa masowego do społeczeństwa informacyjnego; - Przepływ informacji w społeczeństwie i państwie w sytuacji kryzysowej; - Przejawy i konsekwencje społeczne, prawne i polityczne przestępczości komputerowej (cyberterroryzm); - Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej;- Formy komunikowania medialnego w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą mediów w sytuacjach kryzysowych oraz przekazanie umiejętności prawidłowego i skutecznego zarządzania przepływem informacji na wypadek wystąpienia jakiegoś zagrożenia.
Literatura podstawowa1) Koziński M. (red.), "Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji" , Fundacja PRO POMERANIA, 2010 2) Ciborowski L., "Walka informacyjna", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001 3) Mucha M., "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 4) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., "Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie", Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003 5) Olędzki J., Tworzydło D. (red.), "Public relations. Znaczenia społeczne i kierunki rozwoju", PWN, 2007 6) Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem", Difin, 2010
Literatura uzupełniająca1) Podraza U., "Kryzysowe public relations", Difin, 2009 2) Le Bon G., "Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu", Wydawnictwo Helion, 2011 3) Gajos M. (red.), "Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych", KSOIN, 2011 4) Liedel K., "Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem", Trio, 2010 5) Jabłonowski M. (red.), "Zarządzanie kryzysowe w Polsce", Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007
Uwagi