Przedmiot do wyboru

Monographic Lecture

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-PDWYB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładów1. Geneza teorii gier. Pojęcie teorii gier. Analiza decyzyjna jako metoda badawcza w naukach o polityce. Podstawowe elementy teorii gier. Klasyfikacja gier. Gry o sumie zerowej. Punkt siodłowy. Gry o sumie niezerowej. Strategie zdominowane. Strategia bezpieczeństwa. Dwuosobowe gry współpracy. Dwuosobowe gry o pełnym konflikcie ( wojny, gry wyborcze).Teoria strategii. Logika strategii. Traktat Clausewitza: O wojnie. Traktat Sun Zi: Sztuka wojny. Wartość teorii strategicznych. Kultura strategiczna. Kultura a bezpieczeństwo. Kultura polityczna. Kultura strategiczna i odstraszanie nuklearne, Konstruktywizm.Zwalczanie terroryzmu i transnarodowej przestępczości zorganizowanej. Podstawowe pojęcia. Ewolucja i natura zagrożeń.Nowy program bezpieczeństwa i strategii. Populacja: znaczenie demografii w polityce globalnej. Problemy wspólnych zasobów. Bezpośrednie zniszczenia środowiska. Choroby. Wrażliwość i podatność.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia studiów strategicznych i teorii gier.
Literatura podstawowa1) 1. Haman J., 1. Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, 1. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1. 2014 2) 2. Malawski M., Wieczorek A., 2. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2. 2004 3) 3. Pietraś Z. J., 3. Decydowanie polityczne, 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, 3. 2000 4) 4. Pietraś Z. J., 4. Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu, 4. Wydawnictwo UMCS, 4. 1997 5) 5. Sabak Z., 5. Strategia . Podstawy myślenia w XXI wieku, 5. Akademia Obrony Narodowej, 5. 2012 6) 6. Straffin P.D., 6. Teoria gier, 6. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 6. 2004 7) 7. Baylis J., Gray J.W. C. S., Cohen E. (red.), 7. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7. 2007 8) 8. Watson J., 8. Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, 8. ydawnictwo Naukowo-Techniczne, 8. 2005 9) 9. Laszlo E. , 9. Systemowy obraz świata, 9. Państwowy Instytut Wydawniczy, 9. 1978 10) 10. Kaczmarek J., Łepkowski W., Współczesne problemy światowego bezpieczeństwa, 10. Wydawnictwo Difin, 10. 2004
Literatura uzupełniająca1) 1. Kuźniar R., 1. Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki., 1. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1. 2006 2) 2. Thomas C. Schelling, 2. Strategia konfliktu, 2. Wolters Cluwer Polska, 2. 2013 3) 3. Kilar. E., 3. Modele sytuacji kryzysowych, 3. Nowa Era, 3. 1990 4) 4. Lamentowicz W., 4. Granice strategii państwa. Efekt tsunami, 4. Wydawnictwo PAN, 4. 2012 5) 5. Kuźniar R., 5. Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 5. 2005
Uwagi