Prawo międzynarodowe publiczne

Public International Law

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-PMP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceStosunki międzynarodowe
Wymagania wstępnepodstawowe wiedzy o stosunkach międzynarodowych
Opis ćwiczeńUznanie w prawie międzynarodowym; formy i rodzaje uznania; Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym; Pojęcie prawa międzynarodowego karnego; Zbrodnie międzynarodowe a przestępstwa o charakterze międzynarodowym; Podmioty prawa międzynarodowego; organizacje międzynarodowe; Organy ONZ a system Narodów Zjednoczonych; Karta Narodów Zjednoczonych; Prawo dyplomatyczne i konsularne, źródła prawa dyplomatycznego; ustanawianie stosunków dyplomatycznych; Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym; Koncepcje i przesłanki odpowiedzialność w prawie międzynarodowym; Zbrodnie i delikty międzynarodowe; Formy odpowiedzialności; Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych; Sądowe środki załatwiania sporów międzynarodowych; Rozstrzyganie sporów przez ONZ; Użycie siły w stosunkach międzynarodowych; Zakaz użycia siły i wyjątki od zakazu użycia siły; Prawo do samoobrony; Użycie siły a prawo do samostanowienia; Prawo kosmiczne.
Opis wykładówOgólne zagadnienia prawa międzynarodowego; Definicja prawa międzynarodowego; Funkcje prawa międzynarodowego; Kształtowanie się prawa międzynarodowego; Źródła prawa międzynarodowego; Tworzenie prawa międzynarodowego; Zawieranie i obowiązywanie umów międzynarodowych; Stosowanie prawa międzynarodowego; Dostosowanie prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego; Prawo międzynarodowe a prawo krajowe; Początki prawa międzynarodowego; Powstanie i upadek państwa; Zakres podmiotowości prawa międzynarodowego; pojecie terytorium w stosunkach międzynarodowych; Zwierzchnictwo terytorialne, Nabycie terytorium państwowego; Ludność w prawie międzynarodowym; Organizacje międzynarodowe; Międzynarodowe prawo lotnicze; Międzynarodowe prawo morza; Obszary morskie, statki morskie, wody archipelagowe, morze terytorialne, Strefa wyłącznego rybołówstwa, szelf-kontynentalny, strefa ekonomiczna, cieśniny i kanały morskie; Podstawowe zasady prawa międzynarodowego.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego, norm prawnych rządzących obrotem międzynarodowym; rozumienia podstawowych pojęć i kategorii z dziedziny prawa międzynarodowego i zdolności posługiwania się nimi w praktyce.
Literatura podstawowa1) Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2017 2) Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. LexisNexis, 2005 3) Barcik J., Srogosz T.,, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. C.H.Beck,, 2017 4) Antonowicz L.,, Podręcznik prawa międzynarodowego, wyd. LexisNexis., 2015
Literatura uzupełniająca1) Czapliński W. Wyrozumska A.,, wyd. wyd. C.H.Beck, Prawo Międzynarodowe Publiczne, 2004r., tom 2) Daranowski P., J. Połatyńska.,, wyd. wyd. C.H.Beck, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, 2010r., tom
Uwagi