System bezpieczeństwa narodowego

System of national security

2019L

Kod przedmiotu1960N1-SBN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowowej terminologii na temat bezpieczeństwa państwa.
Opis ćwiczeńFunkcje i zadania władzy państwowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego (Sejm i Senat, Prezydent, Rząd, Administracja publiczna, inne organy i instytucje państwowe: ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straż Graniczna, Policja, Siły zbrojne, Straż Pożarna, straże gminne, Służba celna, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Rybacka) Koncepcje strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego. Obszary bezpieczeństwa narodowego: polityczne, militarne, ekonomiczne, informacyjne, społeczne, energetyczne, ekologiczne
Opis wykładówPodstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego. Klasyfikacje bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Typologia uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Polski. Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa narodowego - jego podstaw, uwarunkowań i aspektów prawnych oraz funkcji państwa.
Literatura podstawowa1) Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, AON, 2011 2) Karpik M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego, 2017 3) Gryz J., Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Difin, 2017 4) Rydlewski G., Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce: ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne , Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 5) Pawłowski J. (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017
Literatura uzupełniająca1) Świeboda H., wyd. Wydawnictwio Akademii Sztuki Wojennej, Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2017r., tom 2) Jakubczak R., Martowski R., wyd. Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Powszechna obrona terytorialna w cyberobronie i agresji hybrydowej, 2017r., tom 3) Wiatr J., wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Tarcza i miecz: socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, 2017r., tom 4) Ściborek Z., wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, 2017r., tom 5) Zieliński H., wyd. Difin, Ochrona ludności: zarządzanie kryzysowe, 2017r., tom
Uwagi