Współczesne systemy polityczne

Contemporary political systems

2019L

Kod przedmiotu1960N1-WSP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePODSTAWOWA WIEDZA Z ZAKRESU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Opis ćwiczeńSystem polityczny Wielkiej Brytanii - od rządów parlamentarno-gabinetowych do gabinetowo-parlamentarnych. System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki jako modelowy przykład prezydencjalizmu. Efekt łączenia parlamentaryzmu z prezydencjalizmem - system polityczny Francji. Parlamentarno–komitetowy system rządów w Szwajcarii. System kanclerski Niemiec. System polityczny Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej – współczesny przykład rządów totalitarnych. System rządów autorytarnych we współczesnych Chinach. Malezja i Singapur – jako przykład systemu hybrydowego.System polityczny Republiki Włoskiej. System polityczny Republiki Austrii. System polityczny Izraela. System polityczny Japonii. System polityczny Federacji Rosyjskiej. Systemy polityczne państw bałtyckich – Litwa, Łotwa i Estonia.
Opis wykładówKonstytucja jako nadrzędny akt prawny i wyznacznik systemu politycznego. Pojęcie i elementy systemu politycznego. Organy władzy. Partie polityczne i systemy partyjne jako elementy systemu politycznego. Grupy interesów jako element systemu politycznego. Nowe ruchy społeczne jako element systemu politycznego. Normy porządkujące życie polityczne. Kryteria klasyfikowania i typy współczesnych systemów politycznych. Metody rządzenia jako podstawa klasyfikowania współczesnych systemów politycznych. Suwerenność narodu naczelną zasadą demokracji. Pluralizm polityczny, podział władzy i zasada państwa prawa – nieodzowne wyznaczniki demokracji. Demokracje skonsolidowane i nieskonsolidowane. Stan i przyszłość demokracji. Systemy niedemokratyczne – totalitaryzm i autorytaryzm. Organizacja władz państwowych wyznacznikiem szczegółowej typologii współczesnych systemów politycznych. System monarchiczny i republikański. Państwo unitarne i złożone. Przyczyny różnicowania się demokracji parlamentarnych.
Cel kształceniaWyjaśnienie pojęcia system polityczny oraz szczegółowe omówienie jego elementów (organy władzy, partie polityczne, grupy interesu, ruchy społeczne),ich miejsca i roli w systemie politycznym.Omówienie typologii współczesnych systemów politycznych w oparciu o różne kryteria oraz ich komparatystyka.Przybliżenie problemu demokracji pełnych i niepełnych, legitymizacji władzy politycznej, roli i funkcji wyborów w demokracjach i niedemokracjach, kwestii wpływu jednostek ludzkich na życie polityczne. Omówienie systemów politycznych różnych państw świata.
Literatura podstawowa1) ) Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa, 2006 2) Gulczyński M., Panorama systemów politycznych, Warzsawa, 2004 3) Modelewski W., Systemy polityczne wybranych państw Europy, Olsztyn, 2008 4) red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Wspólczesne syetemy polityczne, Warszawa, 2007 5) Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn, 2007 6) Żebrowski W., Teoria współczesnych systemów politycznych, Olsztyn, 2009 7) Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne wspólczesnego świata, Gdańsk, 2001 8) Shapiro I., Stan teorii demokracji, Warszawa, 2006 9) Sobolewska-Myślik K. , Partie i systemy partyjne, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Huntington R.,, wyd. Warszawa, Trzecia fala demokracji, 1995r., tom 2) Żukowski A., 1999r., "systemy wyborcze. Wprowadzenie", wyd. Olsztyn, wyd. Olsztyn, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, 1999r., tom 3) Dahl R., wyd. Kraków, O demokracji, 2000r., tom 4) Smith G.,, wyd. Londyn, Życie polityczne w Europie Zachodniej, 1992r., tom 5) Sartori G., , wyd. Warszawa, Teoria demokracji, 1994r., tom
Uwagi-