Współczesne zagrożenia cywilizacyjne i społeczno-ekonomiczne dla regionu Warmii i Mazur

2021L

Kod przedmiotu1960N1-WSPZC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnenie ma
Opis ćwiczeńBezrobocie, migracje, tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur Współpraca transgraniczna; zagrożenia wynikające położenia geopolitycznego, wielokulturowości i wieloetniczności w regionie; rynek pracy na Warmii i Mazurach; niemieckie dziedzictwo kulturowe
Opis wykładówRegion Warmii i Mazur jako pojecie geograficzne, historyczne, społeczno-kulturowe; proces kształtowania powojennego społeczeństwa Warmii i Mazur; czy na Warmii i Mazurach istnieje tożsamość regionalna; społeczeństwo postmigracyjne; rynek pracy i współpraca transgraniczna Warmii i Mazur; potencjał gospodarczy regionu; korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej
Cel kształceniaWskazanie głównych zagrożeń cywilizacyjnych i społeczno-ekonomicznych regionu Warmii i Mazur
Literatura podstawowa1) Anna Organiściak-Krzykowska, 1) Anna Organiściak-Krzykowska, Regionalne uwarunkowania bezrobocia, UWM, Olsztyn, 2005 2) Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn, 2013 3) Benon Gaziński (red.), 2. Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach. Doświadzcenia – oceny – perspektywy, INP UWM, Olsztyn, 2011 4) M. Boruszczak, 6. Mały Ruch Graniczny miedzy Polska i rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, Studenckie Zeszyty Naukowe, Gdańsk , 2013 5) Wojciech T. Modzelewski, Koncepcja przekopu Mierzei Wislanej - perspektywa liderow krajowych i regionalnych [w:] M. Hartliński (red.), Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów, Seria „Forum Politologiczne" t. 21, Olsztyn, 2017, s. 225-256 6) Wojciech T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn, 2006 7) Andrzej Sakson, Dziedzictwo Prus Wschodnich, Dąbrówno, 2017 8) Bożena Domagała,Andrzej Sakson (red.), Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn, 1998 9) Arkadiusz Żukowski, Pogranicze północno-wschodnie Polski a polska polityka zagraniczna. Refleksje nad perspektywą stosunków z obwodem kaliningradzkim, [w:]R. Stemplowski i A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku – Raporty, Warszawa, 2002 , UWM, Olsztyn, 2005
Literatura uzupełniająca1) Anna Organiściak-Krzykowska, Joanna Machnis-Walasek, Eugeniusz Kwiatkowski, Anna Krajewska, Sylwia P, Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, UWM, Olsztyn, 2013 2) Krzysztof Gładkowski, Kaliningrad – Königsberg – Królewiec – trzy narracje czy potrzebna czwarta?,w: Wojciech Kotowicz, Wojciech Tomasz Modzelewski, Arkadiusz Żukowski (red.), Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn, 2013, s. 285-310 3) Bożena Domagała, Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Olsztyn, 1996 4) M. Tomczak, "Borussia"– próba wykreowania nowej tradycji regionu, t. nr 4, "Przegląd Zachodni", 1996 5) W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.), Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne, Białystok, 2002
Uwagi