Zarządzanie kryzysowe

Crisis management

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-ZKR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceOrganizacja i zarządzanie
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1) Metodyka zajęć (zespołowe rozwiązywanie problemów zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem technik heurystycznych); 2) System zarządzania kryzysowego w RP; 3) Systemy tworzące infrastrukturę krytyczną; 4) Udział SZ RP w zarządzaniu kryzysowym; 5) Systemy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym; 6) Systemy ratownicze; 7) Procedury reagowania kryzysowego; 8) Zarządzanie kryzysowe w warunkach zakłócenia porządku publicznego i akcja porządkowa; 9) Zarządzanie kryzysowe podczas powodzi; 10) Zarządzanie kryzysowe podczas zagrożenia substancjami niebezpiecznymi; 11) Zarządzanie kryzysowe podczas katastrofy budowlanej; 12) Zarządzanie kryzysowe podczas ataku terrorystycznego; 13) Zarządzanie kryzysowe podczas awarii energetycznej.
Opis wykładów1) Podstawowe zagadnienia zarządzania kryzysowego; 2) Anglosaskie versus polskie ujęcie zarządzania kryzysowego; 3) Czynniki naturalne i czynnik ludzki jako źródło sytuacji kryzysowych; 4) Zarządzanie konfliktem; 5) Rola negocjacji w zarządzaniu kryzysowym; 6) Rola mediacji w zarządzaniu kryzysowym; 7) Rola NATO w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym; 8) Podsystem informacyjny zarządzania kryzysowego; 9) Podsystem planowania w zarządzaniu kryzysowym; 10) Zagadnienie przywództwa w zarządzaniu kryzysowym; 11) Podsystem wykonawczy zarządzania kryzysowego; 12) Zarządzanie kryzysowe w NATO.
Cel kształceniaCelem jest opanowanie podstawowych zagadnień zarządzania kryzysowego i nabycie przez studentów umiejętności analizowania źródeł kryzysów i stosowanych przez administrację i inne podmioty instrumentów reagowania kryzysowego.
Literatura podstawowa1) Sobolewski G., Majchrzak D. (red.),, Zarządzanie kryzysowe, AON, 2013 2) Wróblewski R, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, UP-H, 2013 3) Korzeniowski R., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, INP UWM, 2016
Literatura uzupełniająca1) Polko P., wyd. WSB, Odcienie bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju, 2016r., tom 2) Korzeniowski L.F,, wyd. Difin, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, 2012r., tom
Uwagi