Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 189 z dnia 26 marca 2013 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
  Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 180. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy licencjackiej i zdaniem egzaminu licencjackiego.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Absolwent umie analizować postawy i zachowania uczestników systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wzajemne relacje i interakcje pomiędzy podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na niezależną i pogłębioną analizę procesów zachodzących w życiu publicznym. Zna teorię i praktykę bezpieczeństwa narodowego, a także teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych, instytucjonalnych i gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen. Absolwent charakteryzuje się osobistą odpowiedzialnością i inicjatywą. Absolwent ma wykształcony nawyk kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na poziomie studiów drugiego stopnia. Do uzyskania kwalifikacji wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Dysponuje wiedzą historyczną dotyczącą tworzenia i umacniania bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym.
  • Ma wiedzę z geografii jako nauki i wiedzy praktycznej o środowisku życia człowieka, interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej.
  • Zna podmioty ekonomiczne i warunki ich funkcjonowania na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Zna koncepcje genezy państwa, a także koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznoprawnej.
  • Ma wiedzę o zakresie pojęcia i istoty prawa. Zna związki między prawem krajowym a prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.
  • Zna wybrane modele administracji publicznej na świecie i w Europie oraz zasady i mechanizmy działania organów władzy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem władzy wykonawczej.
  • Ma wiedzę z zakresu analizowania i interpretacji problemów organizacji, procesów zarządzania, analizy i planowania strategicznego
  • Zna i rozumie różne koncepcje polityki.
  • Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego
  • Posiada wiedzę o wymiarze polskim, europejskim i światowym dot. państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych
  • Zna i rozumie tradycyjne i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego, zna ideologiczne, religijne oraz narodowościowe czynniki bezpieczeństwa.
  • Ma wiedzę na temat zakresu, celu i uwarunkowań polityki, także w ramach światowych i europejskich systemów bezpieczeństwa.
  • Zna i rozumie znaczenie strategii bezpieczeństwa i metodykę tworzenia strategii (w tym strategii bezpieczeństwa) w dziejach Polski.
  • Zna zakres oraz podstawowe kategorie międzynarodowych stosunków politycznych oraz czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne
  • Zna i rozumie różne koncepcje polityki
  • Zna kierunki badań politologicznych oraz relacje z badaniami w innych naukach społecznych
  • Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych
  • Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego
  • Ma wiedzę na temat roli zarządzania kryzysowego miasta i powiatu
  • Ma wiedzę na temat roli bezpieczeństwa ekologicznego we współczesnym świecie
  • Ma wiedzę na temat roli, jaką odgrywa zagrożenie terroryzmu dla bezpieczeństwa państwa
  • Zna i rozumie mechanizmy działania służb specjalnych
  • Zna i rozumie znaczenie etno-kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski
  • Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania obrony cywilnej państwa
  • Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania współczesnego terroryzmu międzynarodowego
  • Zna i rozumie mechanizmy zagrożeń, jakie dla bezpieczeństwa narodowego państwa niesie ze sobą terroryzm
  • Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania służb specjalnych, szczególnie w sferze walki z terroryzmem
  • Ma wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego cyberterroryzmu oraz jego rodzajów i form
  • Zna i rozumie przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych oraz wojen
  • Zna i rozumie uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi interpretować teksty filozoficzne, prowadzić spory i dyskusje z użyciem argumentów zaczerpniętych z nauk filozoficznych.
  • Potrafi interpretować wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
  • Rozumie istotę i specyfikę geograficznego ujęcia rzeczywistości;
  • Rozumie kategorie ekonomiczne, potrafi opisać i zinterpretować zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze
  • Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe opisujące państwo i prawo oraz procesy zachodzące w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw
  • Potrafi dokonać interpretacji przepisów prawnych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym w sytuacji stanów nadzwyczajnych (istota i zasady konstytucyjne), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej
  • Potrafi rozpoznać rodzaje administracji na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, zanalizować kompetencje i zadania administracji rządowej i samorządowej oraz administracji specjalnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
  • Potrafi dokonać analizy i zinterpretować problemy organizacji i procesy zarządzania oraz zidentyfikować węzłowe problemy funkcjonowania organizacji, znajdować powiązania i wzajemne relacje między wiedzą o bezpieczeństwie narodowym a wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania;
  • Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym
  • Potrafi analizować przyczyny sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości oraz bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym.
  • Potrafi dokonać wstępnej prognozy rozwoju bezpieczeństwa w ujęciu uniwersalnym, ogólnoeuropejskim czy euroatlantyckim.
  • Potrafi zdefiniować problemy globalne w polityce bezpieczeństwa, problemy polityki bezpieczeństwa w ujęciu ewolucyjnym i prognostycznym.
  • Potrafi na podstawie znajomości środków wybrać sposób ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa
  • Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych
  • Potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie
  • Umie określić rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych
  • Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym
  • Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk społeczno-politycznych
  • Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego
  • Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego
  • Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje
  • Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaż w działalności publicznej
  • Potrafi wykryć wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów
  • Potrafi analizować i oceniać zagrożenia dot. bezpieczeństwa ekologicznego
  • Potrafi dostrzec i ocenić zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu
  • Potrafi analizować i oceniać funkcjonowanie służb specjalnych w zakresie walki z terroryzmem
  • Potrafi dostrzec i ocenić etnokulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
  • Potrafi analizować i oceniać zasady funkcjonowania zarządzania kryzysowego miasta i powiatu
  • Potrafi dostrzec i ocenić zadania obrony cywilnej państwa
  • Potrafi dostrzec i ocenić zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu
  • Potrafi dostrzec i ocenić mechanizmy działań terrorystycznych w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego
  • Potrafi analizować i oceniać rolę służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu
  • Potrafi dostrzec i ocenić zagrożenia wynikające z cyberterroryzmu
  • Potrafi analizować i oceniać przyczyny i przebieg wojen i konfliktów międzynarodowych
  • Potrafi analizować i oceniać uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora życia społecznego, kierować małymi zespołami i przedsięwzięciami. Zna techniki negocjacyjne, potrafi pełnić rolę arbitra, mediatora i negocjatora w sytuacji konfliktu i zagrożenia społecznego.
  • Jest przygotowany do pracy na podstawowych szczeblach organizacji państwa ze szczególnym uwzględnieniem tych jednostek, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
  • Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych poszukiwań sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami, w tym będących w sytuacjach kryzysowych
  • Jest przygotowany do poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa, dostrzegania związków i zależności między prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym; oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie. Potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów. Posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
  • Jest przygotowany do analizy i oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa.
  • Rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa; rozumienia relacji między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa.
  • Ma świadomość ważności i znaczenia strategii bezpieczeństwa dla kraju w dziejach Europy i świata
  • Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej
  • Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  • Umie i szanuje różnice w punktach widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym
  • Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności
  • Potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej stopień zaawansowania
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy na temat bezpieczeństwa ekologicznego państwa
  • Ma świadomość ważności i znaczenia zagrożeń wynikających z terroryzmu
  • Rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących działaniu służb specjalnych
  • Rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk dt. etno-kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski
  • Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form zarządzania kryzysowego swojej miejscowości
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy na temat obrony cywilnej
  • Ma świadomość ważności i znaczenia zagrożeń wynikających z międzynarodowego terroryzmu
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy na temat terroryzmu
  • Rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących działaniu służb specjalnych
  • Ma świadomość ważności i znaczenia cyberterroryzmu
  • Rozumie potrzebę opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących wojnom i konfliktom międzynarodowym
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego
  PRAKTYKI
  Studenci bezpieczeństwa narodowego są zobowiązani do udziału w praktykach (6 tygodni, 240 godzin). Wykształcony i przygotowany do rynku pracy absolwent bezpieczeństwa narodowego musi wzbogacić swoje studia w praktycznym środowisku. Praktyki to sposób na poznanie i zrozumienie realiów pracy w sferze służb mundurowych (m.in. wojsko, policja, straż pożarna) polityki, administracji i gospodarki. Studenci bezpieczeństwa narodowego odbywają praktyki współpracując z instytucjami służb mundurowych, ze środkami masowego przekazu w zakresie bezpieczeństwa, a także z organizacjami, urzędami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym obywateli.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Europy środkowej i wschodniej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Geografia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Historia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Wiedza o państwie i prawie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
III - Kierunkowe
Prawa człowieka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Teoria bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Metody i techniki badań społecznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Współczesne systemy polityczne
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
III - Kierunkowe
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Polityka bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Prawne podstawy bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
System bezpieczeństwa narodowego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Organizacja i zarządzanie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo informacyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Międzynarodowe stosunki wojskowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
12
Polityka bezpieczeństwa UE
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Strategia bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia współczesna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
III - Kierunkowe
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Media w zarządzaniu kryzysowym
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Międzynarodowe stosunki polityczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Polityka społeczna i gospodarcza
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo ekologiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
16
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
16
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru
2
III - Kierunkowe
Prawo międzynarodowe publiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Zarządzanie kryzysowe
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
4
ZAL-O
Ćwiczenia
16
Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Terroryzm a bezpieczeństwo państwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Administracja
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
III - Kierunkowe
Stosunki dyplomatyczne i konsularne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Współczesne zagrożenia cywilizacyjne i społeczno-ekonomiczne dla regionu Warmii i Mazur
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo kulturowe
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
Obrona cywilna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
16
Zarządzanie kryzysowe miasta i powiatu
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
20
SUMA
30,0