Bezpieczeństwo kulturowe

2019L

Kod przedmiotu1960S1-BEKUL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria, Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
Wymagania wstępnebrak wymagań
Opis ćwiczeńMniejszości narodowe i etniczne w Polsce; Stosunki międzyetniczne i polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych; wieloetniczność a konflikty wewnętrzne; tożsamość etniczna i narodowe a bezpieczeństwo; tożsamość etniczna a integracja państwa; Wieloetniczna proweniencja dziedzictwa kulturowego w Polsce; Autonomia czy separatyzm śląski; Rdzenni mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych w Polsce a następstwa przymusowego transferu ludności tych ziem. Religia a etniczność i bezpieczeństwo państwa; Homogeniczność etniczna w III Rzeczypospolitej;Uprzedzenia i stereotypy etniczne. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
Opis wykładówPojęcia bezpieczeństwa kulturowego, tożsamości kulturowej, tożsamości etnicznej i narodowej, wielokulturowość i wieloetniczność w związku z bezpieczeństwem narodowym. Uwarunkowania kulturowe i etniczne III Rzeczypospolitej. Podziały w społeczeństwie polskim a bezpieczeństwo państwa. Historia bezpieczeństwa kulturowego i badań etniczności. Pojęcie kultury i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Podstawowe obszary bezpieczeństwa kulturowego. Zagrożenia kulturowe. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce. System bezpieczeństwa kulturowego RP. Miejsce bezpieczeństwa kulturowego w Strategi Bezpieczeństwa RP. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat głównych problemów związanych z kulturowymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Literatura podstawowa1) Jan Czaja, Kulturowe wymiary bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, t. , Kraków, 2013, s. 2) Jan Czaja, Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, t. , AON, Warszawa, 2003, s. 3) Krzysztof Gładkowski, Bezpieczeństwo kulturowe, w: A. Żukowski et al. (red.) Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, t. , INP UWM, Olsztyn , 2015, s. 177-187 4) Krzysztof Malinowski (red.) , Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i w Niemczech, t. , Instyttut Zachodni, Poznań , 2003, s. 5) Jarosław Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego polski, t. , PWN, Warszawa, 2013, s. 6) , Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, t. , Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, 2005, s. 7) Anthony D. Smith, Etniczne źródła narodów, t. , UJ, Kraków, 2009, s. 8) Magdalena El Ghamari (red.), Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo kulturowe. Terroryzm, radykalizacja, kobiety terrorystki, kryzys migracyjny, t. , Fundacja El Karama, Warszawa, 2016, s.
Literatura uzupełniająca1) Thomas Heilland Ericsen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, wyd.UJ, Kraków 2013r,, 10) Beata Machul-Telus, Karaimi,awnictwo Sejmowe, Warszawa,2009r,, 11) Lech M. Nijakowski, Litwini,awnictwo Sejmowe, Warszawa,2013r,, 4) Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.), Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, wyd.Nomos, Kraków 2014r,, 6) PhilippTher, Philipp , 2012r., "Ciemna strona państw narodowych : czystki etniczne w nowoczesnej Europie,. Poznańskie, Poznań,2012r,, 7) Stanisław Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, wyd.AON, Warszawa 2012r,, 8) Andrzej Rykała, Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne,. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,2011r,, 9) Beata Machul-Telus, Łemkowie,awnictwo Sejmowe, Warszawa,2013r,
Uwagi