Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski

Geopolitical Determinants of Polish Security

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-GUBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającehistoria Polski XX wieku, historia powszechna, historia stosunków miedzynarodowych geografia polityczna
Wymagania wstępneznajomość geografii i historii
Opis ćwiczeńGlobalizacja a bezpieczeństwo państwa polskiego bezpieczeństwo Polski w warunkach rywalizacji i kooperacji mocarstw globalnych i regionalnych geopolityka regionów a bezpieczeństwo Polski wpływ czynnika amerykańskiego a bezpieczeństwo Polski opcja atlantycka w polskiej polityce bezpieczeństwa opcja europejska w polskiej polityce bezpieczeństwa Niemcy a bezpieczeństwo Polski Rosja a bezpieczeństwo Polski
Opis wykładówWprowadzenie do problematyki uwarunkowań bezpieczeństwa państwa ewolucja uwarunkowań geopolitycznych bezpieczeństwa Polski (w ujęciu historycznym) bezpieczeństwo Polski w kontekście globalnego układu sił bezpieczeństwo Polski w kręgu transkontynentalnym bezpieczeństwo Polski w kręgu kontynentalnym
Cel kształceniacelem jest zapoznanie studenta z uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa polskiego zarówno w ujęciu historycznym jak i geopolitycznym
Literatura podstawowa1) R. KUŹNIAR (RED.) , 2001r., "POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 1989-2000", wyd. WARSZAWA, 2) E. HALIŻAK (RED.), 1995r., "BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. GEOPOLITYCZNE I GEOEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA,", wyd. TORUŃ , 3) R. KUŹNIAR, 1993r., "GEOSTRATEGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI", wyd. WARSZAWA , 4) R. RYCHŁOWSKI, 1991r., "PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH GEOPOLITYCZNEJ TRANSFORMACJI EUROPY", wyd. WARSZAWA, 5) A. CHMIELEWSKI, 2009r., "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃSTWA. GEOPOLITYCZNE UWARUNKOWANIA", wyd. WARSZAWA, 6) L. ANTONOWICZ, T. GUZ, M.R. PAŁUBSKA (RED.), 2010r., "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ", wyd. LUBLIN .
Literatura uzupełniająca1) Jean C. , Geopolityka, t. , Ossolineum, 2003, s.
Uwagi