Międzynarodowe stosunki wojskowe

Military International Relations

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-MSW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńZapoznanie z sylabusem przedmiotu. Stosunki wojskowe w starożytności (zagadnienia wybrane). Stosunki wojskowe w Średniowieczu, epoce Odrodzenia i Oświecenia (wybrane zagadnienia). Stosunki wojskowe od XIX do wybuchu I Wojny Światowej (wybrane zagadnienia). I wojna światowa – przyczyny, główne bitwy i skutki (wybrane zagadnienia) Stosunki wojskowe w latach 1918 -1939 (wybrane zagadnienia). II wojna światowa – przyczyny, zasadnicze operacje i bitwy, skutki (wybrane zagadnienia). NATO – podstawowy element bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego. Kontrola nad siłami zbrojnymi w państwach demokratycznych.Kontrola nad armią w państwach niedemokratycznych. Wojskowe zamachy stanu, w ujęciu historycznym i współcześnie. I wojna w Zatoce Perskiej − przyczyny, zasadnicze operacje i bitwy, skutki. II wojna w Zatoce Perskiej − przyczyny, przebieg i skutki. Konflikt na wschodniej Ukrainie (wojna w Donbasie) – wojna hybrydowa Współczesne Siły Zbrojne RP. Siły Zbrojne RP w operacjach NATO. Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Przemysł zbrojeniowy i handel bronią. Współczesne wojny i konflikty zbrojne. Dyplomacja wojskowa. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - mocarstwa globalnego. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – odradzającego się mocarstwa. Siły zbrojne Turcji – państwa (do niedawna) kontrolowanego przez armię. Siły zbrojne Izraela. Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC).Wsparcie przez państwo-gospodarza (HNS)
Opis wykładówRola i miejsce stosunków wojskowych w obszarze stosunków międzynarodowych. Zasadnicze pojęcia i ewolucja znaczenia i roli sił zbrojnych. Rola i miejsce sił zbrojnych w państwie. Sojusze polityczno-wojskowe ─ NATO Typy i modele sił zbrojnych. Rodzaje sił zbrojnych i ich struktury. Dowodzenie siłami zbrojnymi. Sztaby Siły zbrojne w wojnach i konfliktach zbrojnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie przez studenta zasadniczej wiedzy w zakresie: genezy ewolucji stosunków wojskowych w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów , roli i wpływu siły wojskowej (militarnej) w stosunkach wojskowych, cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi, dyplomacji wojskowej, problematyki rozbrojenia i kontroli zbrojeń oraz militarnych aspektów bezpieczeństwa RP. Ponadto ukazanie różnych zachowań i działań uczestników stosunków wojskowych w systemach międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa.
Literatura podstawowa1) Balcerowicz B, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, t. , , 2010, s. 2) Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, t. , , 2009, s. 3) Kuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor, Bezpieczeństwo międzynarodowe, t. , , 2012, s. 4) Czarkowska E., Międzynarodowe stosunki wojskowe [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, pod redakcją Żukowskiego A., Hartlińskiego M, Modzelewskiego W.T., Więcławskiego J., t. , , 2015, s. 5) Smith R. , Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, t. , , 2010, s. 6) Sun Tzu, Sztuka wojenna, t. , , 1994, s. 7) Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, t. , , 1997, s.
Literatura uzupełniająca1) Banach K., Wojska lądowe Stanów Zjednoczonych, 2015r., tom 2) Bieniek S. Wojtowicz W., SFOR – pewność pokoju i stabilizacji w Bośni, 1998r., tom 3) Jakubczak R., Współczesne wojska obrony terytorialnej, 2014r., tom 4) Kajetanowicz J., Polskie wojska operacyjne w systemie bezpieczeństwa państwa 1990-2010, tom 5) Krzeczunowicz A., Krok po kroku. Polska droga do NATO 1989 – 1999, 1999r., tom 6) Clausewitz C., O wojnie, 1995r., tom 7) Kłosowicz R., U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 2008r., tom 8) Pacek B., Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, 2013r., tom 9) Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, 2009r., tom
Uwagi