Organizacja i zarządzanie

Organization and Management

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-OIZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologia informacyjna; Metody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych zagadnień zarządzania strategicznego. Analiza wybranych zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza kultur organizacyjnych. Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych. Poznanie i stosowanie wybranych technik heurystycznych, przygotowanie projektów.
Opis wykładówPojęcie organizacji i zarządzania. Funkcje, cele, kryteria efektywności, etapy rozwoju organizacji. Organizacja a jej otoczenie (interesariusze - stakeholders), Zagadnienie przywództwa w organizacji. Zarządzanie strategiczne. Struktury organizacyjne. Społeczna odpowiedzialność organizacji i etyka zarządzania. Patologie organizacyjne. Kultura organizacyjna. Komunikacja i procesy informacyjno-decyzyjne. Zarządzanie potencjałem społecznym. Konflikty organizacyjne i zarządzanie konfliktami. Zarządzanie zmianami. Kontrola organizacyjna. Psychologiczne i antropologiczne aspekty zarządzania. Zarządzanie międzykulturowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wiedza i nabycie umiejętności: analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania; identyfikowania węzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiązań. i wzajemnych inspiracji wiedzy politologicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania; poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania; stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
Literatura podstawowaM. Dołhasz i inni, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, Warszawa 2009; A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008; S. P. Robbins, D. A. Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002. 2009.B. Bombała, Fenomenologia zarządzania, Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca1) K. Blanchard,, wyd. PWN, Przywództwo wyższego stopnia, 2009r., tom 2) B. Glinka, wyd. Kluwer, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, 2016r., tom
Uwagi