Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2019Z

Kod przedmiotu1960S1-SEMDYPL2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa1) Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Korzeniowski Ryszard, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca1) Jemioło, Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, 2008 2) Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, 1999 3) Sułek Mirosław, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, AON, 2004 4) Chodubski Andrzej, Wstęp do badań politologicznych, UG, 2004
Uwagi