Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski

Geopolitical Determinants of Polish Security

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-GUBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającehistoria Polski XX wieku, historia powszechna, historia stosunków miedzynarodowych geografia polityczna
Wymagania wstępneznajomość geografii i historii
Opis ćwiczeńGlobalizacja a bezpieczeństwo państwa polskiego bezpieczeństwo Polski w warunkach rywalizacji i kooperacji mocarstw globalnych i regionalnych geopolityka regionów a bezpieczeństwo Polski wpływ czynnika amerykańskiego a bezpieczeństwo Polski opcja atlantycka w polskiej polityce bezpieczeństwa opcja europejska w polskiej polityce bezpieczeństwa Niemcy a bezpieczeństwo Polski Rosja a bezpieczeństwo Polski
Opis wykładówWprowadzenie do problematyki uwarunkowań bezpieczeństwa państwa ewolucja uwarunkowań geopolitycznych bezpieczeństwa Polski (w ujęciu historycznym) bezpieczeństwo Polski w kontekście globalnego układu sił bezpieczeństwo Polski w kręgu transkontynentalnym bezpieczeństwo Polski w kręgu kontynentalnym
Cel kształceniacelem jest zapoznanie studenta z uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa polskiego zarówno w ujęciu historycznym jak i geopolitycznym
Literatura podstawowa1) R. Zięba, 2010r., "Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", wyd. WAiP, 2) R. Zięba (red.), 2008r., "Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie", wyd. WAiP, 3) R. Kuźniar (red.), 2012r., "Bezpieczeństwo międzynarodowe", 4) S. Bieleń, 2010r., "Polityka w stosunkach międzynarodowych", 5) L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska (red.), , 2010r., "Bezpieczeństwo Polski – Historia i współczesność", 6) BBN, 2013r., "Biała Księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej", wyd. BBN
Literatura uzupełniająca1) Jean C. , Geopolityka, t. , Ossolineum, 2003, s.
Uwagi