Metody i techniki badań społecznych

Methods and Techniques of Social Science

2017L

Kod przedmiotu1960N1-MITBS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStrategia badań naukowych: wybór tematu badawczego, sprecyzowanie przedmiotu badań, sformułowanie celu badań i problemów badawczych, definiowanie pojęć; stawianie hipotez, wybór metod i technik badawczych - studium przypadku (case study). Metody jakościowe oraz ilościowe. Metody gromadzenia i krytyki materiałów: metody krytyki materiałów bezpośrednich (gromadzenie w terenie - kwalifikacje badacza, technika pracy terenowej; udostępnienie materiałów zebranych - archiwa, muzea, publikowanie;wartość materiałów zebranych - ocena prawdziwości, lokalizacja geograficzna i chronologiczna, ocena stopnia indywidualności, ocena dostateczności poznania); metody krytyki materiałów pośrednich (krytyka autora, krytyka tekstu). Systematyzowanie i opracowanie materiałów pozyskanych z rożnych źródeł z zastosowaniem metod analizy i syntezy naukowej. Struktura pracy naukowej (wstęp, część zasadnicza logicznie podzielona według rozwiązanych problemów badawczych,zakończenie, bibliografia, aneksy; redagowanie.
Opis wykładówPojęcia: nauki, metod, technik, narzędzi badawczych; miejsce nauk społecznych w tym bezpieczeństwa w systemie klasyfikacji nauk; metody jakościowe (case study), teoria i metoda badań; metody ilościowe; proces badawczy, pytania i problemy badawcze, koncepcja badań.
Cel kształceniaZnajomość zasad pracy naukowej, opanowanie metodologii nauk społecznych, metod, technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza problemów bezpieczeństwa narodowego i państwa.
Literatura podstawowa Cieślarczyk M., 2011, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce; Chodubski A., 2013, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk; Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, T. Jemioło, A. Dawidczyk, 2008, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa Warszawa; Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), 2009, Metody badań jakościowych, Warszawa, t.1-2; Lutyński J., 1994, Metody badań społecznych, Łódź; Surmaczyński M., 2010, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław.
Literatura uzupełniająca1) Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, t. , Gdańsk, 1995, s. 2) Feyerabend P. K., Przeciw metodzie, t. , Wrocław, 1996, s. 3) Lutyńska K. , Wejland A. P. (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analiza teoretyczna i badania empiryczne, t. , Wrocław, 1985, s. 4) Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, t. , PWN, Warszawa, 2008, s. 5) Flick Uwe , Projektowanie badania jakościowego, t. , PWN, Warszawa, 2012, s. 6) Boje D. M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, t. , , 2012, s.
Uwagi