Media w zarządzaniu kryzysowym

Media in crisis management

2018L

Kod przedmiotu1960N1-MWZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych sytuacji kryzysowych w kontekście przepisów polskiego prawa
Opis wykładów- Transformacja komunikacji społecznej - od społeczeństwa masowego do społeczeństwa informacyjnego; - Przepływ informacji w społeczeństwie i państwie w sytuacji kryzysowej; - Przejawy i konsekwencje społeczne, prawne i polityczne przestępczości komputerowej (cyberterroryzm); - Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej;- Formy komunikowania medialnego w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą mediów w sytuacjach kryzysowych oraz przekazanie umiejętności prawidłowego i skutecznego zarządzania przepływem informacji na wypadek wystąpienia jakiegoś zagrożenia.
Literatura podstawowa1) Koziński M. (red.), 2010r., "Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji", wyd. Fundacja PRO POMERANIA, 2) Ciborowski L., 2001r., "Walka informacyjna", wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, 3) Mucha M., 2002r., "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 4) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., 2003r., "Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie", wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 5) Olędzki J., Tworzydło D. (red.), 2007r., "Public relations. Znaczenia społeczne i kierunki rozwoju", wyd. Wydaw. Naukowe PWN, 6) Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., 2010r., "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem", wyd. Difin.
Literatura uzupełniająca1) Podraza U., wyd. Difin, "Kryzysowe public relations", 2009r., tom 2) Jabłonowski M. (red.), wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, "Zarządzanie kryzysowe w Polsce", 2007r., tom 3) Gajos M. (red.), wyd. KSOIN, "Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych", 2011r., tom 4) Liedel K., wyd. Trio, "Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem", 2010r., tom 5) Le Bon G., wyd. Wydawnictwo Helion, "Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu", 2011r., tom
Uwagi