Organizacja i zarządzanie

Organization and Management

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-OIZARZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologia informacyjna; Metody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych zagadnień zarządzania strategicznego. Analiza wybranych zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza kultur organizacyjnych. Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych. Poznanie i stosowanie wybranych technik heurystycznych. Przygotowanie projektów.
Opis wykładówPojęcie organizacji i zarządzania. Funkcje, cele, kryteria efektywności, etapy rozwoju organizacji. Organizacja a jej otoczenie (interesariusze - stakeholders), Zagadnienie przywództwa w organizacji. Zarządzanie strategiczne. Struktury organizacyjne. Społeczna odpowiedzialność organizacji i etyka zarządzania. Patologie organizacyjne. Kultura organizacyjna. Komunikacja i procesy informacyjno-decyzyjne. Zarządzanie potencjałem społecznym. Konflikty organizacyjne i zarządzanie konfliktami. Zarządzanie zmianami. Kontrola organizacyjna. Psychologiczne i antropologiczne aspekty zarządzania. Zarządzanie międzykulturowe.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wiedza i nabycie umiejętności: analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania; identyfikowania węzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiązań. i wzajemnych inspiracji wiedzy politologicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania; poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania; stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
Literatura podstawowaM. Dołhasz i inni, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, Warszawa 2009A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008; S. P. Robbins, D. A. Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002; B. Bombała, Fenomenologia zarządzania, Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca1) K. Blanchard, wyd. PWN, Przywództwo wyższego stopnia, 2009r., tom 2) B. Glinka, wyd. Kluwer, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, 2016r., tom
Uwagi