Wojny i konflikty międzynarodowe

Wars and international conflicts

2019L

Kod przedmiotu1960N1-WIKM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do nauki o panstwie, prawie i polityce, Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wymagania wstępneOgólna wiedza o stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym
Opis ćwiczeń1. Geneza, przebieg i specyfika I wojny światowej (Wielkiej Wojny) jako konfliktu globalnego 2. Wojny międzynarodowe a kryzys ładu międzynarodowego i jego instytucji w XX-leciu międzywojennym, wojna domowa w Hiszpanii 3. II wojna światowa – przebieg, bilans, konsekwencje dla politycznego i ekonomicznego porządku globalnego 4. Konflikt jugosłowiański a problem efektywności mechanizmów rozwiązywania konfliktów międzynarodowych po rozpadzie ładu dwubiegunowego 5. I i II wojna w Iraku a interesy mocarstw w post-zimnowojenny ładzie międzynarodowym, konsekwencje upadku reżimu S. Husajna 6. „Arabska wiosna” - jej znaczenie dla stabilności regionu i jego otoczenia, konflikt w Syrii 7. Konflikt w Afganistanie i specyfika wojny z terroryzmem 8. Konflikty we współczesnej Afryce 9. Konflikt rosyjsko-ukraiński – wyzwania dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Opis wykładów1. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pojęcie wojny i konfliktu międzynarodowego (ujęcie politologiczne i prawno-międzynarodowe) – teoria wojen i konfliktów międzynarodowych 2. Typologie współczesnych wojen i konfliktów międzynarodowych, próba systematyzacji, trudności definicyjne, źródła i przyczyny wojen i konfliktów międzynarodowych 3. Specyfika konfliktów międzynarodowych w okresie post-zimnowojennym a problem efektywności mechanizmów ich rozwiązywania, nowe wojny, wojny trzeciego typu (trzeciej fali), wojny ery globalizacji, wojny świata ponowoczesnego – cechy, klasyfikacje, asymetryczność i odpaństwowienie współczesnych wojen i konfliktów (przykład wojny domowej w Somalii). 4. Zimna wojna i jej przejawy, wyścig zbrojeń, istota i specyfika konfliktów zimnowojennych, wojny zastępcze, porządek dwublokowy, zimnowojenne doktryny, fazy zimnej wojny, etc. 5. Konflikt o powojenny kształt Niemiec - problem niemiecki w polityce międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej, podział Niemiec i jego konsekwencje, kryzysy berlińskie 6. Wojna koreańska – pierwsza powojenna konfrontacja militarna mocarstw 7. Kubański kryzys rakietowy - świat na krawędzi wojny nuklearnej 8. Wojna wietnamska - jej znaczenie dla polityki USA 9. Wojny arabsko-izraelskie a problem stabilności Bliskiego Wschodu, powstanie Izraela, Kryzys Sueski, Wojna sześciodniowa, Wojna Yom Kippur 10. Bunty społeczne w państwach bloku wschodniego i ich znaczenie dla rozpadu systemu dwublokowego, Powstanie Węgierskie 1956 r. 11. Wojna o Falklandy (Malwiny)
Cel kształceniaPoznanie podstawowych mechanizmów wojen (ich przyczyn i skutków) oraz ich współczesnych cech.
Literatura podstawowa1) K. Kubiak, Wojny, konflikty i punkty zapalne na świecie, t. , Warszawa, 2007, s. 2) J. Reginia-Zacharski, R. Łoś, Współczesne konflikty zbrojne, t. , Warszawa, 2010, s. 3) J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym, t. , Łódź, 2014, s. 4) J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, t. , Warszawa, 2011, s. 5) W. Malendowski (red.), Spory i konlikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, t. , Wrocław, 2000, s.
Literatura uzupełniająca1) M. Marszałek, Wojny nieregularne: przeszłość i przyszłość, doświadzcenia i wnioski, wyd.Warszawa 2016r,, 2) Praca zbiorowa, Konflikty współczesnego świata, wyd.Warszawa 20092008r,, 3) Gemechu D.K (red.), Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, wyd.Olsztyn 2009r,
Uwagi