Bezpieczeństwo informacyjne

Information Security

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-BEZPIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńIstota bezpieczeństwa informacyjnego (znaczenie BI w XXI wieku, ujęcia BI, elementy BI). Bezpieczeństwo informacji (idea, prawne aspekty, środki mające wpływ na bezpieczeństwo). Bezpieczeństwo teleinformatyczne (charakterystyka, podstawowe wymagania, dokumentacja, metody i środki ochrony danych). Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym (systemowe ujęcie zarządzania BI, ryzyko w zarządzaniu BI, audyt systemu zarządzania).
Opis wykładówMiejsce i rola informacji we współczesnym świecie. Podstawowe definicje (informacja, bezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo informacyjne). Zagrożenie bezpieczeństwa informacyjnego państwa polskiego. Istota i zagrożeń cyberterrorystycznych we współczesnym świecie. System bezpieczeństwa informacyjnego Polski. Ochrona informacyjna granic i terytorium państwa. Uwarunkowania i ochrona informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego Polski.
Cel kształceniaZaznajomienie studenta z istotą bezpieczeństwa informacyjnego (jego podziałami) w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
Literatura podstawowa1) P. Bączek, Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego , Adam Marszałek, 2005 2) red, Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, 2009 3) Janczak J., Nowak A, Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy, AON, 2013 4) Liedel K, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Adam Marszałek, 2005 5) Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wyd. Nauk. PWN, 2012 6) Nowak A., Scheffs W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON, 2010
Literatura uzupełniająca1) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., wyd. Fundacja Studiów Międzynarodowych, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, 2003r., tom 2) Guisnel J., wyd. Znak, Wojny w cyberprzestrzeni, 1998r., tom 3) Kowalewski J., Kowalewski M., wyd. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni, 2017r., tom 4) red. K. Liedel, wyd. Difin, Transektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, 2011r., tom , 45-62s.
Uwagi