Bezpieczeństwo międzynarodowe na początku XXI wieku

International security in XXI century

2019L

Kod przedmiotu1960S1-BMIEDZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępneZnajmość podstawowej terminologii z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeńśtwa narodowego
Opis ćwiczeń- zagrożenia bioterroryzmem w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego - misje i operacje pokojowe a bezpieczeństwo międzynarodowe - Rosja a bezpieczeństwo międzynarodowe - polityka Unii Europejskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe - wojna na Ukrainie - zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski - prywatny sektor obronny a bezpieczeństwo międzynarodowe - bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego - wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego (terroryzm, cyberterroryzm, migracje, demografia, zmiany klimatyczne, polityka energetyczna) - ewolucja europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
Opis wykładów- podstawowe kategorie bezpieczeństwa międzynarodowego - ewolucja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego - bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii stosunków międzynarodowych - instytucje międzynarodowe a bezpieczeństwo na świecie - wojskowe aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego - system euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie i przyswojenie przez studentów podstawowych kategorii i pojęć przedmiotowych, takich jak rozwój studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym, uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz podstawowe problemy bezpieczeństwa współczesnego świata
Literatura podstawowa1. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012. 2. J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009. 3. J. Gołębiewski, Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa 2015. 4. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007. 5. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, red. A. Kozłowski, E. Polak, Warszawa 2014.
Literatura uzupełniająca1) , 1. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, red. K. Cebul, A. Rudowski, Warszawa 2015., t. , , , s. 2) , 2. Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata, G. Ciechanowski, M. Cupryjak, P. Nowak Szczecin 2015., t. , , , s. 3) , 3. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym: uwarunkowania - koncepcje - działania, red. P. Grata, M. Delong, Rzeszów 2015., t. , , , s. 4) , 4. A. Cichy, C. Szyjko, Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce: wybrane aspekty prawno-organizacyjne, Warszawa 2014., t. , , , s. 5) , 5. Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, red. Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski, Bydgoszcz 2014. , t. , , , s.
Uwagi