Filozofia

Philosophy

2017L

Kod przedmiotu1960S1-FILOZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o kulturze wyniesiona ze szkoły średniej
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia antropologiczne, etyczne, aksjologiczne, epistemologiczne i metodologiczne na przykładzie wybranych systemów filozoficznych od starożytności do początku XIX wieku: Sokrates – poglądy etyczne i metodologiczne; Platon – koncepcja państwa; Arystoteles – koncepcja państwa; stoicy – koncepcja szczęścia; epikurejczycy – koncepcja szczęścia; N. Machiavelli – koncepcja polityki; T. Morus – utopia; Kartezjusz – Cogito ergo sum; B. Pascal – Bóg i człowiek; T. Hobbes – koncepcja państwa; J. Locke – koncepcja państwa, tolerancja; J.J. Rousseau – krytyka cywilizacji.
Opis wykładówPojęcie i główne koncepcje filozofii. Filozofia a inne dziedziny kultury. Główne dyscypliny filozoficzne, ich przedmiot i podstawowe pytania. Spór „monizm – dualizm – pluralizm” i jego konsekwencje antropologiczne. Spór o istotę, właściwości, poznawalność i kryterium prawdy. Spór o wolność. Spór o normę moralności. Spór o dobro wspólne. Spór o tolerancję.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat filozofii jako ważnej dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, prezentacja wybranych kwestii filozoficznych, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii.
Literatura podstawowa1) Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, 2008 2) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM, 2007 3) Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, 2005 4) Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, 2000 5) Red. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-10, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2009 6) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, PWN, 1983 7) Copleston F., Historia filozofii, t. 1-9, PAX, 1989-2001
Literatura uzupełniająca1) Dupre B., 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, PWN, 2008 2) Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, 2014 3) Sikora A., Spotkania z filozofią Od Heraklita do Husserla, Scholar, 2016 4) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, RW KUL, 2002 5) Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, 2000 6) Klein D., Cathcart T., Przychodzi Platon do doktora, Media Rodzina, 2009 7) Wojtysiak J., Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Znak, 2005 8) Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie, Znak, 2008
Uwagi