Prawa człowieka

2017Z

Kod przedmiotu1960S1-PRCZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFilozofia współczesna; Prawo międzynarodowe publiczne
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z międzynarodowego prawa publicznego.
Opis ćwiczeńTemat 1-2. Karta Narodów Zjednoczonych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Temat 3-4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowym i 2. Temat 5-6. Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. Temat 7-10. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i protokoły fakultatywne: 1, 4, 6, 7, 12, 13 i 14. Temat 11-12. Europejska Karta Społeczna (Turyn 18.10.1961) wraz z protokołem Dodatkowym (Strasburg 05.05.1988) i Zmieniającym (21.10.1991). Temat 13-14. Katalog praw człowieka – podsumowanie przed I kolokwium („wędrujące kartki”). Temat 15-16. Kolokwium I. Temat 17-18. Akt Końcowy KBWE (1.08.1975 r.). Temat 19-20. Poprawa Kolokwium I. Temat 21-22. Pokojowa przyszłość oparta na wspólnych wartościach – Unia Europejska. 1. Karta Praw Podstawowych UE. Temat 23- 26. Uchodźcy we współczesnym świecie. Temat 27. Kolokwium II. Temat 28. Zakaz handlu ludźmi. 1. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1950 r., 2. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r. wraz z Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi oraz Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną. Temat 29-30. Podsumowanie zajęć i poprawa II Kolokwium.
Opis wykładówTemat 1-2: Pojęcie praw i wolności człowieka – historyczno-filozoficzne aspekty problemu. Temat 3-4: Aksjologiczne założenia źródeł praw człowieka. 1. Prawo pozytywne. 2. Rola i funkcje norm konstytucyjnych. 3. Dokumenty międzynarodowe. 4. Traktaty a prawo wewnętrzne (krajowe). Temat 5-8: Prawa człowieka jako podstawa sprawiedliwości i pokoju na świecie – ONZ-towski system ochrony praw człowieka. 1. Karta Narodów Zjednoczonych (26.06.1945 r. San Francisco). 2. Katalog praw człowieka w systemie ONZ. 3. Implementacja praw człowieka w systemie ONZ. 4. Organy ONZ odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka. 5. Zastosowanie prawa wojennego do misji pokojowych ONZ. Temat 9-14: Ochrona i rozwój praw człowieka i podstawowych wolności jako podstawa jedności Rady Europy. 1. Geneza powstania RE. 2. Katalog praw człowieka w Radzie Europy (EKPCz i protokoły fakultatywne: 1, 4, 6, 7, 12, 13 i 14; Europejska Karta Społeczna (Turyn 18.10.1961) wraz z protokołem Dodatkowym (Strasburg 05.05.1988) i Zmieniającym (21.10.1991)., ZEKS). 3. Implementacja praw człowieka w systemie Rady Europy. 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka. 5. Skarga do ETPCz. 6. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (wraz z protokołami). 15-16 Film: „Dzieci złego państwa”). Temat 17-18: Ludzki wymiar Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 1. Akt Końcowy KBWE. 2. Pojęcie i zakres ludzkiego wymiaru KBWE/OBWE. 3. Mechanizmy kontrolne ludzkiego wymiaru KBWE/OBWE. 4. Ludzki wymiar KBWE a wyzwania przełomu XX i XXI wieku. Temat 19 -20: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. 1. Karol Małłek, Polskie Mazury, Olsztyn 2011 – fragmenty. Temat 21 - 25: Ochrona praw człowieka w Polsce. 1. Prawa i wolności człowieka w polskim ładzie konstytucyjnym po 1989 roku. 2. Konstytucja 1997. 3. Trybunał Konstytucyjny. 4. RPO. 5. RPDz. Temat 26-28: Uchodźcy we współczesnym świecie. 1. Konwencja oraz Protokół Dodatkowy do Konwencji dotyczące statusu uchodźców. Temat 29-30: Dyskryminacja rasowa we współczesnym świecie. Film: „Niebieskoocy”.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z prawami człowieka, katalogiem praw człowieka i miedzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka: ONZ, Rada Europy, OBWE, UE.
Literatura podstawowaT. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyn 2009; T. Astramowicz-Leyk, Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe, w: Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, pod red. A. Żukowskiego, M. Hartlińskiego, W. T. Modzelewskiego, J. Więcławskiego, Instytut Nauk Politycznych, Olsztyn 2015, s. 245-253 G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007 Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. L. Koby, W. Wacławczyka, Warszawa 2009; Konstytucja RP i Dzienniki Ustaw.
Literatura uzupełniająca
Uwagi