Strategia bezpieczeństwa

Strategy of security

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-SBEZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, System bezpieczeństw
Wymagania wstępneWiedza podstawowa z zakresu przedmiotu wprowadzającego
Opis ćwiczeńKlasycy strategii (Sun Tzu, C.v Clausewitz, B. H. Liddel Hart, H. Kissinger). Strategia bezpieczeństwa RP. Strategia obronności RP. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP. Podmioty i środki strategii bezpieczeństwa. Strategiczne kierowanie bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej
Opis wykładówUwarunkowania, wyznaczniki i problemy strategii Współczesne środowisko bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa mocarstw światowych. Strategie bezpieczeństwa ONZ i NATO.
Cel kształceniaPozyskanie wiedzy na temat genezy, ewolucji i współczesnych strategii bezpieczeństwa
Literatura podstawowa1) Koziej Stanisław, 2006r., "Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku", wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2) Kuźniar Roman, 2005r., "Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki", wyd. Scholar, 3) Balcerowicz Bolesław, 1999r., "Sojusz a obrona narodowa", wyd. Bellona, 4) Beaufre A., 1968r., "Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia", wyd. MON, 5) brzeziński Zbigniew, 1998r., "Wielka szachownica", wyd. Świat Książki.
Literatura uzupełniająca1) red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski , Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego , t. , Wyd. INP UWM,, 2015,, s.
Uwagi