Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe

Terrorism and Natonal Security

2019Z

Kod przedmiotu1960S1-TABN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE, PODSTAWY POLITOLOGII, METODY BADAŃ POLITOLOGICZNYCH, MYŚL POLITYCZNA DO KOŃCA XVIII W, WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY POLITYCZNE.
Wymagania wstępneWIADOMOŚCI Z HISTORII I GEOGRAFII Z ZAKRESU SZKOŁY ŚREDNIEJ
Opis ćwiczeńAkty terroryzmu na terytorium Polski w okresie międzywojennym; Zamachy terrorystuyczne w Europie w XXI w.; Zagrożenia związane z napływem nielegalnej imigracji do krajów UE; Dżihadyści z Polski;
Opis wykładówDEFINICJE TERRORYZMU. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI TERRORYZMU. ZAGROŻENIA, PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. HISTORIA TERRORYZMU. TERRORYZM A UGRUPOWANIA PRZESTĘPCZE. RODZAJE TERRORYZMU I JEGO ODMIANY. TERRORYZM A PRAWO MIĘDZYNARODOWE. ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE. ASPEKTY FINANSOWE TERRORYZMU, JEGO FINANSOWANIE, REKRUTACJA. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE A TERRORYZM. TERRORYZM A PRZESTRZEŃ WIRTUALNA. OCHRONA INFORMACJI A TERRORYZM. TERRORYZM A GEOPOLITYKA. GEODANE I GEOINFORMACJA. STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA. KONCEPCJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. DIAGNOZA OBECNEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI.KWESTIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, PRZETRWANIA DEMOGRAFICZNEGO, PRZETRWANIA I BEZPIECZEŃSTWA KULTURY NARODOWEJ I GOSPODARKI.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat badań nad terroryzmem międzynarodowym jako dyscypliny naukowej oraz poznanie przez słuchacza zagrożeń i wyzwań współczesnego świata w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwowego. Opanowanie podstaw tego przedmiotu powinno dać studentowi narzędzie intelektualne pomocne w dalszym studiowaniu, wiedzę na temat historii terroryzmu, orientację w zagadnieniach jego finansowania, organizacji terrorystycznych, podstaw międzynarodowego prawa w tym zakresie, doktryn politycznych zawierających ideologię terroryzmu. Umożliwi to niewątpliwie dalsze przyswajanie wiedzy oraz jej klasyfikację jak też możliwość powiązania wiadomości z różnych dyscyplin naukowych poznanych w czasie studiów.
Literatura podstawowa. Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk, Geografia bezpieczeństwa, Warszawa 2004; 2.Stanisław Otok, Geografia polityczna, Warszawa 1997; 3.Ryszard Jakubczak, Ryszard Radziejowski, Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, Warszawa 2011;
Literatura uzupełniająca1) JANUSZ ŚWINIARSKI, WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA, 2004r., tom 2) STANISŁAW KOZIEJ, wyd. skrypt internetowy, STRATEGICZNE I POLITYCZNE KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA USA I ROSJI, 2008r., tom 3) prca zbiorowa, wyd. BBN, BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2013r., tom
Uwagi-