Zarządzanie kryzysowe

Crisis management

2019Z

Kod przedmiotu1960S1-ZARZK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceOrganizacja i zarządzanie
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1) Metodyka zajęć (zespołowe rozwiązywanie problemów zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem technik heurystycznych); 2) System zarządzania kryzysowego w RP; 3) Systemy tworzące infrastrukturę krytyczną; 4) Udział SZ RP w zarządzaniu kryzysowym; 5) Systemy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym; 6) Systemy ratownicze; 7) Procedury reagowania kryzysowego; 8) Zarządzanie kryzysowe w warunkach zakłócenia porządku publicznego i akcja porządkowa; 9) Zarządzanie kryzysowe podczas powodzi; 10) Zarządzanie kryzysowe podczas zagrożenia substancjami niebezpiecznymi; 11) Zarządzanie kryzysowe podczas katastrofy budowlanej; 12) Zarządzanie kryzysowe podczas ataku terrorystycznego; 13) Zarządzanie kryzysowe podczas awarii energetycznej.
Opis wykładów1) Podstawowe zagadnienia zarządzania kryzysowego; 2) Anglosaskie versus polskie ujęcie zarządzania kryzysowego; 3) Czynniki naturalne i czynnik ludzki jako źródło sytuacji kryzysowych; 4) Zarządzanie konfliktem; 5) Rola negocjacji w zarządzaniu kryzysowym; 6) Rola mediacji w zarządzaniu kryzysowym; 7) Rola NATO w międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym; 8) Podsystem informacyjny zarządzania kryzysowego; 9) Podsystem planowania w zarządzaniu kryzysowym; 10) Zagadnienie przywództwa w zarządzaniu kryzysowym; 11) Podsystem wykonawczy zarządzania kryzysowego; 12) Zarządzanie kryzysowe w NATO.
Cel kształceniaCelem jest opanowanie podstawowych zagadnień zarządzania kryzysowego i nabycie przez studentów umiejętności analizowania źródeł kryzysów i stosowanych przez administrację i inne podmioty instrumentów reagowania kryzysowego.
Literatura podstawowa1. Sobolewski G., Majchrzak D. (red.), Zarządzanie kryzysowe, AON, Warszawa 2013. 2. Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Siedlce 2013. 3. Korzeniowski R., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, INP UWM, Olsztyn 2016.
Literatura uzupełniająca1) Korzeniowski L.F, wyd. Difin, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, 2012r., tom 2) Polko P., wyd. WSB, Odcienie bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju, 2016r., tom
Uwagi