Bezpieczeństwo ekologiczne

Ecological Security

2018L

Kod przedmiotu1960S1-BEKOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa; Polityka bezpieczeństwa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa, ekologii i ochorny środowiska
Opis ćwiczeńWprowadzenie do teorii bezpieczeństwa ekologicznego. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego. Konflikty surowcowe. Proliferacja broni masowego rażenia jako problem bezpieczeństwa ekologicznego. Wpływ wojny na środowisko naturalne.
Opis wykładówMiędzynarodowe aspekty ochrony środowiska. Problemy ekologiczne współczesnego świata. Podmioty międzynarodowej polityki ekologicznej. Instrumenty międzynarodowej polityki ekologicznej. Organizacja bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego w Europie. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów ze skalą zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie, jak również z podstawowymi metodami działań podejmowanych przez organa państwa celem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i państwu.
Literatura podstawowaBurger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju. Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Pietraś Z.J., Pietraś M., Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne. Poskrobko M., Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Zacher L., Bezpieczeństwo ekologiczne - wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne. Żuber M., Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku. Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu.
Literatura uzupełniająca
Uwagi