Ekonomia

Economy

2018Z

Kod przedmiotu1960S1-EKON
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenauka o państwie i prawie, filozofia, logika
Wymagania wstępneogólna wiedza o funkcjonowaniu gospodarki
Opis ćwiczeńzagadnienia dotyczące m.in.; podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej, teorii racjonalnego zachowania się konsumenta. Czynniki kształtujące popyt gospodarstw domowych na dobra i usługi. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ich formy organizacyjne i zasady tworzenia, podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw. Przyczyny wzrostu ekonomicznej roli państwa. Bank Centralny – polityka pieniężna państwa. Produkt globalny, produkt krajowy brutto, dochód narodowy. Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki i mierniki wzrostu gospodarczego. Bariery wzrostu gospodarczego. Istota i rola budżetu państwa w gospodarce rynkowej. Dochody budżetowe (podział dochodów budżetowych, struktura dochodów budżetu państwa). Wydatki budżetowe (pojęcie i kryteria podziału wydatków budżetowych, ustalanie wielkości wydatków budżetowych). Deficyt budżetowy i dług publiczny. Rachunek Dochodu Narodowego. Determinanty Dochodu Narodowego. Polityka fiskalna jako metoda polityki gospodarczej. Zatrudnienie w gospodarce rynkowej. Zasoby siły roboczej i ich elementy składowe. Rola i znaczenie płacy minimalnej. Bezrobocie jego rodzaje i skutki społeczno – ekonomiczne. Polityka przeciwdziałania bezrobociu. Istota i mierniki inflacji – przykłady obliczania prostego i ważonego wskaźnika inflacji. Rodzaje zjawisk inflacyjnych. Przyczyny inflacji. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji. Zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem.
Opis wykładówPodmioty gospodarowania we współczesnej gospodarce rynkowej, Funkcje gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarującego. Charakterystyka różnych rodzajów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ich formy organizacyjne i zasady tworzenia, Rynek pieniężny, Wzrost i rozwój gospodarczy,Istota i rola budżetu państwa w gospodarce rynkowej, Społeczne i polityczne implikacje cyklu koniunkturalnego. Istota i mierniki inflacji. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy na temat metod gromadzenia wiedzy ekonomicznej,składniki tekstów ekonomicznych występujących zjawisk i procesów ekonomicznych, oraz kształtowanie umiejętności analizy danych statystycznych w powiązaniu z procesami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi.
Literatura podstawowa1) pod red. M. Żukowskiego, 2005r., "Ekonomia zarys wykładu", wyd. Lublin , 2) A. Samuelson, W. D. Nordnamus, 2012r., "Ekonomia, t. 1-2", wyd. Rebis, 3) S. Mihm, R. Nouriel, 2011r., "Ekonomia kryzysu", wyd. Wolters Kluwer Polska, 4) B. Czarny, 2010r., "Podstawy ekonomii", wyd. Warszawa , 5) D.Begg, S. Fischer. R. Dornbusch, 2008r., "Ekonomia, Wyd. 4.", wyd. Warszawa , 6) P. R. Krugman, M. Obstfeld, 2007r., "Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka,", wyd. Warszawa , 7) T.Sedlacek, 2012r., "Ekonomia dobra i zła", wyd. Studio Emka.
Literatura uzupełniająca
Uwagi