Filozofia

Philosophy

2017L

Kod przedmiotu1960S1-FILOZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o kulturze wyniesiona ze szkoły średniej
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia metafizyczne, antropologiczne, etyczne, aksjologiczne, epistemologiczne i metodologiczne na przykładzie wybranych systemów filozoficznych od starożytności do początku XX wieku: Sokrates i sofiści – poglądy etyczne i metodologiczne; Platon i Arystoteles – poglądy antropologiczne; stoicy i epikurejczycy – zagadnienie szczęścia; Tomasz z Akwinu i Spinoza – relacja: wiara a rozum; Kartezjusz i starożytni sceptycy – możliwość osiągnięcia wiedzy pewnej; G. Pico della Mirandola, Pascal – godność człowieka; Arystoteles i Hobbes – umowa społeczna; Marks i Freud – koncepcja religii; Nietzsche i Scheler – teoria wartości; Kierkegaard i Comte – etapy w procesie rozwoju człowieka/ludzkości; Fromm i Maritain – zagadnienie wolności; Marcel i Sartre – kwestie antropologiczne.
Opis wykładówPojęcie i główne koncepcje filozofii. Filozofia a inne dziedziny kultury. Główne dyscypliny filozoficzne, ich przedmiot i podstawowe pytania. Spór „monizm – dualizm – pluralizm” i jego konsekwencje antropologiczne. Spór o istotę, właściwości, poznawalność i kryterium prawdy. Spór o wolność. Spór o normę moralności. Spór o dobro wspólne. Spór o tolerancję.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat filozofii jako ważnej dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, prezentacja wybranych kwestii filozoficznych, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy stanowisk w sporach filozoficznych, dostrzegania ich ontycznych i antropologicznych założeń oraz konsekwencji praktycznych; kształtowanie umiejętności dyskutowania i prezentowania własnych opinii.
Literatura podstawowa1) Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, 2008 2) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM, 2007 3) Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, 2005 4) Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie, Znak, 2008 5) Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, 2000 6) Red. zb., Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1-10, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2009 7) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca1) Dupre B., 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, PWN, 2008 2) Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1-2, Znak, 2009 3) Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, 2014 4) Sikora A., Spotkania z filozofią Od Heraklita do Husserla, Scholar, 2016 5) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, RW KUL, 2002 6) Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, 2000 7) Klein D., Cathcart T., Przychodzi Platon do doktora, Media Rodzina, 2009 8) Wojtysiak J., Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Znak, 2005
Uwagi