Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Logistic in crisis situation

2018L

Kod przedmiotu1960S1-LWSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń Zagrożenia niemilitarne wywołujące sytuacje kryzysowe (wybrane zagadnienia). Procedury organizacji dostaw zaopatrzenia i usług logistycznych dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (wybrane zagadnienia). Procedury organizacji usług medycznych dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (wybrane zagadnienia) System zarządzania kryzysowego w powiecie i gminie. Charakterystyka grupy zabezpieczenia logistycznego i grupy opieki zdrowotnej i socjalno-bytowej w powiatowym i gminnym zespole zarządzania kryzysowego. Pokaz centrum zarządzania kryzysowego miasta i powiatu olsztyńskiego. Zagrożenia powodziowe województwa warmińsko-mazurskiego. Cykl decyzyjny gminnego zespołu zarządzania kryzysowego . Zapoznanie z ćwiczeniem pk. „Powódź”. Ocena sytuacji kryzysowej w obszarze chronionym nr 7 – Wyspa Nowakowska k/Elbląga. Odprawa koordynująca - przedstawienie i uzasadnienie dwóch wariantów działania w zwalczaniu zagrożenia powodziowego. Określenie wariantu działań rekomendowanego szefowi GZZK na odprawie decyzyjnej. Organizacja ewakuacji ludności i zwierząt Odprawa decyzyjna – podjęcie decyzji przez wójta do działania w sytuacji zagrożenia powodziowego.
Opis wykładówOrganizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym i województwa. Zasoby ludzkie (potencjał) w realizacji zadań logistycznych na rzecz ludności poszkodowanej. Potrzeby logistyczne i medyczne ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (zagadnienia wybrane). Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Użycie oddziałów i pododdziałów SZRP do realizacji zadań logistycznych i medycznych na rzec ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie przez studenta zasadniczej wiedzy w zakresie: kształtowania i sterowania procesami zaopatrzeniowymi i procesami usługowymi na rzecz ludności poszkodowanej sytuacjach kryzysowych skierowanych przede wszystkim na niesienie pomocy w tym ratowanie życia i zdrowia rannych i chorych oraz zapewnienie ludności poszkodowanej możliwości przetrwania w zaistniałej sytuacji.
Literatura podstawowa1) Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, t. , , 2011, s. 2) Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, t. , , 2007, s. 3) Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2013, s. 4) Marszałek M., Sobolewski G., Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, t. , , 2012, s. 5) Moch N., Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z władzami cywilnymi w sytuacjach kryzysowych [w:] Zarządzanie kryzysowe, red. nauk. Sobolewski G., Majchrzak D., t. , , 2013, s. 6) Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, t. , , 2009, s. 7) Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, t. , , 2010, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi-