Metody i techniki badań społecznych

Methods and Techniques of Social Science

2017L

Kod przedmiotu1960S1-MITBS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStrategia badań naukowych: wybór tematu badawczego, sprecyzowanie przedmiotu badań, sformułowanie celu badań i problemów badawczych, definiowanie pojęć; stawianie hipotez, wybór metod i technik badawczych - studium przypadku (case study). Metody jakościowe oraz ilościowe. Metody gromadzenia i krytyki materiałów: metody krytyki materiałów bezpośrednich (gromadzenie w terenie - kwalifikacje badacza, technika pracy terenowej; udostępnienie materiałów zebranych - archiwa, muzea, publikowanie;wartość materiałów zebranych - ocena prawdziwości, lokalizacja geograficzna i chronologiczna, ocena stopnia indywidualności, ocena dostateczności poznania); metody krytyki materiałów pośrednich (krytyka autora, krytyka tekstu). Systematyzowanie i opracowanie materiałów pozyskanych z rożnych źródeł z zastosowaniem metod analizy i syntezy naukowej. Struktura pracy naukowej (wstęp, część zasadnicza logicznie podzielona według rozwiązanych problemów badawczych,zakończenie, bibliografia, aneksy; redagowanie.
Opis wykładówPojęcia: nauki, metod, technik, narzędzi badawczych; miejsce nauk społecznych w tym bezpieczeństwa w systemie klasyfikacji nauk; metody jakościowe (case study), teoria i metoda badań; metody ilościowe; proces badawczy, pytania i problemy badawcze, koncepcja badań.
Cel kształceniaZnajomość zasad pracy naukowej, opanowanie metodologii nauk społecznych, metod, technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza problemów bezpieczeństwa narodowego i państwa.
Literatura podstawowa1) Babbie E., 2008r., "Podstawy badań społecznych", wyd. PWN, Warszawa , 2) Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.),, 2009r., "Metody badań jakościowych", wyd. Warszawa, t.1-2, 3) Lutyński J.,, 1994r., "Metody badań społecznych", wyd. Łódź, 4) Surmaczyński M., 2010r., "Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych", wyd. Wrocław, 5) Rosenberg M. , 1979r., "20. M. Rosenberg, Logika analizy sondażowej [w:] Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów A. Sułek,", wyd. wyd. UW, Warszawa, s.161-211, 6) Hempel C.G.: , 1979r., "Stawianie i sprawdzanie hipotez w naukach empirycznych, W: Sułek A. (red.), (1979) Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów,", wyd. Wyd., UW, Warszawa, s.11- 39, 7) Cieślarczyk Marian, 2009r., "Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa", wyd. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 8) Gładkowski K., 2001r., "Etnologia", wyd. Wyd. UWM, 9) Lutyńska K., 1993r., "Surveye w Polsce. Spojrzenie socjol
Literatura uzupełniająca1) Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, t. , Gdańsk, 1995, s. 2) Feyerabend P. K., Przeciw metodzie, t. , Wrocław, 1996, s. 3) Lutyńska K. , Wejland A. P. (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analiza teoretyczna i badania empiryczne, t. , Wrocław, 1985, s. 4) Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, t. , PWN, Warszawa, 2008, s. 5) Flick Uwe , Projektowanie badania jakościowego, t. , PWN, Warszawa, 2012, s. 6) Boje D. M., Tourani N., Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania, t. , , 2012, s.
Uwagi