Międzynarodowe stosunki polityczne

International political relations

2018L

Kod przedmiotu1960S1-MSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do nauki o panstwie, prawie i polityce
Wymagania wstępneOgólna wiedza o stosunkach międzynarodowych
Opis ćwiczeń• Mocarstwowość we współczesnym świecie  siła państwa (hard i soft power)  zróżnicowane wymiary mocarstwowości rola USA, Rosji, Chin, Indii, Brazylii we współczesnych MSP • Klasyfikacja aktorów życia międzynarodowego  państwa  narody (w tym m.in. prawo narodów do samostanowienia)  organizacje (cechy, klasyfikacje)  uczestnicy transnarodowi (fundacje, przedsiębiorstwa, kościoły)  uczestnicy subpaństwowi
Opis wykładówCechy współczesnych stosunków międzynarodowych; istota, treść i formy stosunków międzynarodowych; pojęcie międzynarodowych stosunków politycznych; rodzaje stosunków międzynarodowych; rozszerzanie: przestrzenne, podmiotowe i przedmiotowe; instytucjonalizacja; globalizacja i regionalizacja; Środowisko międzynarodowe i czynniki jego ewolucji: warunkujące (geograficzne, demograficzne, narodowo-państwowe, ideologiczno-religijne), realizujące (ekonomiczno-techniczne, militarne, organizacyjno-społeczne, osobowościowe); Państwo głównym uczestnikiem międzynarodowych stosunków politycznych; powstanie państw; problem uznania państw i rządów; państwa nieuznane, podzielone, powstańcze; terytorium państwa i zwierzchnictwo terytorialne; szczególne formy wjazdu i opuszczenia terytorium państwa; Bezpieczeństwo międzynarodowe; hard i soft security; prawo międzynarodowe jako czynnik służący utrzymaniu bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zbiorowe; neutralność; prawo do samoobrony, rodzaje operacji pokojowych ONZ -sytuacja napięcia, spór, konflikt, wojna; środki rozwiązywania sporów (dyplomatyczne i sądowe); sfera militarna i bezpieczeństwo (budżety wojskowe, uzbrojenie, handel bronią).
Cel kształceniaPoznanie podstawowych mechanizmów i aktorów występujących w środowisku międzynarodowym, czynników ewolucji rzeczywistości międzynarodowej.
Literatura podstawowa1. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2007. 2. Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Warszawa 2009. 3. Stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, A. Florczak, Warszawa 2010. 4. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006. 5. Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008. 6. Stosunki międzynarodowe: teoria i praktyka, red. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, Warszawa 2015. 7. Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. M.F. Gawrycki, E. Halizak i in., Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca1) Antonowicz, wyd. Warszawa, Podręcznik prawa międzynarodowego, 2015r., tom 2) red. Hartliński, Modzelewski, Więcławski, Żukowski, wyd. Olsztyn, Podstawowe Kategorie bezpieczeństwa Narodowego, 2015r., tom 3) red. Stachura, wyd. Białystok, Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, 2010r., tom 4) red. Kuźniar, wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, 2012r., tom 5) Deszczyński, wyd. Poznań, Międzynarodowe stosunki polityczne, 2012r., tom 6) Ostaszewski, wyd. Warszawa, Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, 2010r., tom 7) red. Haliżak, Pietraś, wyd. Warszawa, Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, 2013r., tom
Uwagi