Media w zarządzaniu kryzysowym

Media in crisis management

2018L

Kod przedmiotu1960S1-MWZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrezentacja i analiza sytuacji kryzysowych w kontekście przepisów polskiego prawa
Opis wykładów- Transformacja komunikacji społecznej - od społeczeństwa masowego do społeczeństwa informacyjnego; - Przepływ informacji w społeczeństwie i państwie w sytuacji kryzysowej; - Przejawy i konsekwencje społeczne, prawne i polityczne przestępczości komputerowej (cyberterroryzm); - Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej;- Formy komunikowania medialnego w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą mediów w sytuacjach kryzysowych oraz przekazanie umiejętności prawidłowego i skutecznego zarządzania przepływem informacji na wypadek wystąpienia jakiegoś zagrożenia.
Literatura podstawowa1) Koziński M. (red.), 2010r., "Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji", wyd. Fundacja PRO POMERANIA, 2) Ciborowski L., 2001r., "Walka informacyjna", wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, 3) Mucha M., 2002r., "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 4) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., 2003r., "Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie", wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 5) Olędzki J., Tworzydło D. (red.), 2007r., "Public relations. Znaczenia społeczne i kierunki rozwoju", wyd. Wydaw. Naukowe PWN, 6) Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., 2010r., "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem", wyd. Difin.
Literatura uzupełniająca1) Podraza U., wyd. Difin, "Kryzysowe public relations", 2009r., tom 2) Le Bon G., wyd. Wydawnictwo Helion, "Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu", 2011r., tom 3) Gajos M. (red.), wyd. KSOIN, "Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych", 2011r., tom 4) Liedel K., wyd. Trio, "Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem", 2010r., tom 5) Jabłonowski M. (red.), wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, "Zarządzanie kryzysowe w Polsce", 2007r., tom
Uwagi