Media a bezpieczeństwo państw demokratycznych

2020L

Kod przedmiotu1960N2-MBPD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnezgodnie z programem studiów
Opis ćwiczeń- Analiza wybranych dokumentów regulujących funkcjonowanie mediów w UE w kontekście bezpieczeństwa państwa; - Analiza aktów prawnych regulujących działanie mediów w Polsce; - Analiza wybranych przekazów medialnych (prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych) dotyczących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu państwa; - Konstruowanie komunikatów informujących o sytuacjach kryzysowych przygotowywanych na potrzeby mediów.
Opis wykładów- Media – definiowanie, typologia, zadania, funkcje; - Zasady działania mediów w wybranych państwach demokratycznych (m.in. Polski); - Wolność słowa a formy i okoliczności stosowania cenzury w państwach demokratycznych; - Tajemnica państwowa i wojskowa – Propaganda jako jeden z czynników wpływających na - Transformacja komunikacji społecznej - od społeczeństwa masowego do społeczeństwa informacyjnego; - Aktywność obywatelska i sprzeciw obywatelski w sieci; - Wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo Państwa (cyberterroryzm); - Cyberprzestępczość jako zjawisko wpływające na funkcjonowanie państwa - Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej; - Zasady skutecznej komunikacji jako niezbędny element w konstruowaniu komunikatów w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem mediów i ich przekazów na bezpieczeństwo państw demokratycznych oraz zasadami prawidłowego i skutecznego przepływu informacji na wypadek wystąpienia zagrożenia.
Literatura podstawowa1) Jordan T., "Hakerstwo", PWN, 2011 2) Jabłonowski M. (red.), "Zarządzanie kryzysowe w Polsce", Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007 3) McCombs M., "Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna", Wyd. UJ, 2008 4) Koziński M. (red.), "Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji", Fundacja PRO POMERANIA, 2010 5) Dobek-Ostrowska B. (red.) , "Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa i mediów", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 6) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., "Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie", Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003 7) Liedel K., Mocek S. (red.), "Terroryzm w medialnym obrazie świata" , TRIO, 2010
Literatura uzupełniająca1) Mucha M., "Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 2) Liedel K., "Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem", Trio, 2010 3) Le Bon G., "Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu", Wyd. Helion, 2011 4) Karwat M., "Teoria prowokacji", Wyd. Naukowe PWN, 2007 5) Karwat M., "O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika", Wyd. Naukowe PWN, 2007 6) Newcourt-Nowodworski S., "Czarna Propaganda. Polska, Niemcy, Wielka Brytania. Tajemnice największych oszustw II wojny światowe", Znak, 2008
Uwagi