Socjologia ogólna z elementami bezpieczeństwa

Sociology and elements of the security

2019Z

Kod przedmiotu1960S2-SOZEB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńAspekty życia społecznego ludzi (jednostka a społeczeństwo, więź społeczna, zbiorowości społeczne, strukturalizacja świata społecznego, uwarstwienie społeczne, zmiana społeczna i ruchy społeczne, dewiacje i patologie społeczne, zagrożenia społeczne, poczucie bezpieczeństwa).
Opis wykładówPrzedmiot i funkcje, swoiste zagadnienia badawcze socjologii, problemy sporne. Główne nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii. Metody, techniki i narzędzia badawcze w socjologii. Procesy społeczne. Bezpieczeństwo w wymiarze mikro, mezo i makrostukralnym.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, przygotowanie do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym jednostek i zbiorowości, a także bezpieczeństwa w wymiarze personalnych i struktural-nych wyzwań współczesnego świata
Literatura podstawowa1) Zygmunt BaumanTim May, "Socjologia",, wyd. Poznań,, 2004r. 2) Aleksander Manterys, Jausz Mucha, "Nowe perspektywy teorii socjologicznej", Kraków, 2009r., 3) Anthony Elliott,, "Współczesna teoria społeczna", Warszawa, 2011r. 4) B. Szacka, "Wprowadzenie do socjologii", , Warszawa., 2008r
Literatura uzupełniająca1) Jarmoszko Stanisław, Kalita Cezary, Maciejewski Jan, wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, 2016r., tom 2) Konarski Leszek, Koter Marek , wyd. PWN, Społeczne uwarunkowania bezpueczeństwa Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, 2010r., tom
Uwagi