Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 189 z dnia 26 marca 2013 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
  Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu magisterskiego.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada zaawansowaną i usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest przygotowany do analizy zjawisk i procesów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent jest przygotowany do pracy zespołowej i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy w gminnych zespołach reagowania kryzysowego, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji z przysposobienia obronnego. W szczególności absolwent jest przygotowany do obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, w tym dla instytucji centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, a także pracowników pionów dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe, a także z zakresu administracji specjalnej.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Zna istotę bezpieczeństwa narodowego z perspektywy różnych teorii i doktryn.
  • Zna mechanizmy funkcjonowania mechanizmów oraz instytucji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
  • Ma wiedzę na temat polityk i procedur bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym.
  • Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką i bezpieczeństwem państwa z perspektywy krajowej i międzynarodowej.
  • Ma wiedzę z zakresu filozofii bezpieczeństwa.
  • Zna i rozumie mechanizmy społecznej i psychologicznej percepcji bezpieczeństwa.
  • Zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi a sferą publiczną i społeczeństwem w kontekście bezpieczeństwa.
  • Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania politycznych, finansowych i gospodarczych organizacji i instytucji międzynarodowych.
  • Ma wiedzę z zakresu etyki bezpieczeństwa.
  • Ma wiedzę dotyczącą procesów negocjacji, komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
  • Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach nad bezpieczeństwem.
  • Posiada wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami politycznymi i ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej.
  • Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności człowieka w sferze bezpieczeństwa.
  • Ma wiedzę na temat historycznych uwarunkowań ewolucji bezpieczeństwa świata, Europy i Polski.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o zasadach prawa obronnego RP.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o informatycznych systemach bezpieczeństwa.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi opisać i ocenić procesy zachodzące w sferze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych.
  • Ma umiejętności rozpoznawania złożoności mechanizmów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
  • Umie określać istotę poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa oraz relacje między nimi na różnych poziomach decydowania politycznego.
  • Umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w wymiarze narodowym i międzynarodowym.
  • Umie wyjaśniać istotę mechanizmów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumie ich znaczenie dla kształtowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.
  • Potrafi wskazać mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w sferze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz ocenić ich rolę w skali międzynarodowej.
  • Umie wskazywać determinanty ewolucji historycznej bezpieczeństwa świata i Polski.
  • Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania masowego w działalności publicznej.
  • Potrafi analizować mechanizmy ekonomicznej integracji międzynarodowej i ocenić efektywność procesów integracyjnych.
  • Umie wskazywać determinanty ewolucji prawa obronnego RP.
  • Umie ocenić role i znaczenie informatycznych systemów bezpieczeństwa.
  • Jest świadomy aksjologicznych determinantów zachowań w życiu publicznym, ma umiejętność ukazywania przydatności podejścia teoretycznego w analizie procesów społecznych.
  • Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań nad bezpieczeństwem, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
  • Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej.
  • Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk społecznych, jak i innych dyscyplin naukowych.
  • Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
  • Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społeczno-politycznych w zakresie bezpieczeństwa oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
  • Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów społeczno-politycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu publicznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swojej aktywności.
  • Jest zdolny do zdefiniowania własnych kompetencji określających miejsce i rolę na rynku pracy.
  • Jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych.
  • Jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sfery bezpieczeństwa.
  • Wykorzystując techniki negocjacyjne potrafi kierować zespołami realizującymi projekty w zakresie bezpieczeństwa oraz proponować ich kształt prawny i organizacyjny.
  • Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw.
  • Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
  • Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
  • Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa i stabilizacji regionu, kraju, Europy i świata.
  • Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
  PRAKTYKI
  Celem praktyki jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyki powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Praktykodawcom praktyki dają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu. Praktyka trwa 4 tygodnie, 160 godzin (po II semestrze studiów) i może przebiegać w następujących instytucjach: wojsko, policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, straż pożarna, służby specjalne, jednostki samorządu terytorialnego – różnych szczebli, instytucje i firmy związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa, mass-media zajmujące się bezpieczeństwem i obronnością państwa, biura rzeczników prasowych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w zakresie /bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Socjologia ogólna z elementami bezpieczeństwa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Informatyczne systemy bezpieczeństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań bezpieczeństwa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wojsko i obronność państwa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia bezpieczeństwa świata i Polski
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia zagrożeń
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Negocjacje międzynarodowe
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Etyka w polityce bezpieczeństwa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Obwód kaliningradzki FR a bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego
1
ZAL-O
Wykład
15
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biały wywiad a bezpieczeństwo międzynarodowe
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Państwa upadłe a bezpieczeństwo międzynarodowe
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Filozofia bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Fundamentalizm polityczny i religijny
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Media a bezpieczeństwo państw demokratycznych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Euroatlantyckie struktury bezpieczeństwa
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0