Filozofia bezpieczeństwa

Philosophy of Security

2020L

Kod przedmiotu1960N2-FILB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia, Filozofia współczesna
Wymagania wstępneZnajomość, historii filozofii oraz podstawowych pojęć i kategorii filozofii
Opis ćwiczeńFilozofia a polityka i problematyka bezpieczeństwa; Filozofia a ideologia i program polityczny; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii anarchizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii konserwatyzmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii socjalizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii liberalizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii feminizmu; Bezpieczeństwo a koncepcja człowieka; Bezpieczeństwo a wartości; Bezpieczeństwo a prawo; Bezpieczeństwo a państwo; Bezpieczeństwo a kultura; Bezpieczeństwo a demografia; Bezpieczeństwo a gospodarka; Bezpieczeństwo a globalizacja; Bezpieczeństwo a terroryzm i wojna
Opis wykładówFilozofia bezpieczeństwa jako nauka; Koncepcje filozofii bezpieczeństwa; Filozofia bezpieczeństwa a inne działy filozofii; Bezpieczeństwo w myśli presokratyków i Sokratesa; Bezpieczeństwo w filozofii Platona i Arystotelesa; Bezpieczeństwo w koncepcjach reprezentantów starożytnej filozofii życia; Bezpieczeństwo w myśli reprezentantów starożytności chrześcijańskiej; Bezpieczeństwo w filozofii św. Augustyna i Tomasza z Akwinu; Bezpieczeństwo w filozofii Tomasza Morusa i N. Machiavellego; Bezpieczeństwo w myśli filozoficznej reprezentantów odrodzenia; Bezpieczeństwo w myśli filozoficznej T. Hobbesa i J. Locke'a; Bezpieczeństwo w myśli filozoficznej J.-J. Rousseau i Ch. Montesquieu; Koncepcja wiecznego pokoju w myśli I. Kanta; Bezpieczeństwo w filozofii J. Maritain'a; Bezpieczeństwo w filozofii F. Nietschego i C. Schmidta; Pacyfizm A. Schweitzera i B. Russella
Cel kształceniaPogłębione rozumienie problematyki bezpieczeństwa w kontekście uznawanej filozoficznej koncepcji rzeczywistości
Literatura podstawowa1) W. Rechlewicz, 1) , 2012, Elementy filozofii bezpieczeństwa, , 2) , 1999, , , 3) , 1997, , , 4) , 2008, , , 5) , 2007, , ., Wyd. Difin, 2012 2) J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. MON, 1999 3) J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa, Wyd. ULMAK, 1997 4) R. Rosa, Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008 5) R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2007
Literatura uzupełniająca1) W. Tatarkiewicz, wyd. PWN, Historia filozofii, 1981r., tom 2) E. Goodin, Ph. Pettit (red), wyd. Książka i Wiedza, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, 1998r., tom , 283-459s.
Uwagi