Język obcy

Foreign Language

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-JEZOBCY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające język obcy
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem, zawierającym leksykę specjalistyczna z zakresu danego kierunku studiów
Opis ćwiczeńCelem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowym słownictwem związanym z politologią, w tym ze stosunkami międzynarodowymi. Szczególnie eksponowana będzie terminologia wyborcza. Student ma nabyć umiejętność tłumaczenia tekstów z problematyki politycznej, w tym specjalistycznych naukowych związanych z tematyką studiów. Będą to teksty naukowe, artykuły z wiodących magazynów branżowych, a także dokumenty władz centralnych, w tym dyplomatyczne. Efektem końcowym kształcenia w ramach przedmiotu powinna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i próby przekładu prostego tekstu specjalistycznego, a także wykorzystywanie Internetu (słowników on-line) i innych narzędzi translatorskich w celu ułatwiania tego procesu.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów, redagowanie tekstów naukowych w języku obcym z użyciem terminologii właściwej dla studiowanej dziedziny i dyscypliny.
Literatura podstawowaPodstawy znajomości języka obcego
Literatura uzupełniająca1) M. Eckstein, R. Sosnowski, wyd. wyd. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, 2004r., tom 2) J. Pieńkos, wyd. Wyd. Zakamycze, Podstawy przekładoznawstwa, 2003r., tom
UwagiZajęcia mają charakter translatoryjny.