Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2019L

Kod przedmiotu1960N2-SEMDYP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich , , Olsztyn 2013. , INP UWM, 2008 2) Babbie E., Badania społeczne w praktyce , PWN, 2003 3) Jemioło T., Dawidczyk A, Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, AON, 2008 4) Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca1) Chodubski Andrzej, wyd. UG, Wstęp do badań politologicznych, 2004r., tom 2) Sułek Mirosław, wyd. AON, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, 2004r., tom 3) Jemioło, Dawidczyk, wyd. AON, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 2008r., tom 4) Sztumski Janusz, wyd. Śląsk, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999r., tom
Uwagi