Socjologia ogólna z elementami bezpieczeństwa

Sociology and elements of the security

2019Z

Kod przedmiotu1960N2-SOZEB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńAspekty życia społecznego ludzi (jednostka a społeczeństwo, więź społeczna, zbiorowości społeczne, strukturalizacja świata społecznego, uwarstwienie społeczne, zmiana społeczna i ruchy społeczne, dewiacje i patologie społeczne, zagrożenia społeczne, poczucie bezpieczeństwa).
Opis wykładówPrzedmiot i funkcje, swoiste zagadnienia badawcze socjologii, problemy sporne. Główne nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii. Metody, techniki i narzędzia badawcze w socjologii. Procesy społeczne. Bezpieczeństwo w wymiarze mikro, mezo i makrostukralnym.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, przygotowanie do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym jednostek i zbiorowości, a także bezpieczeństwa w wymiarze personalnych i struktural-nych wyzwań współczesnego świata
Literatura podstawowa1) Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, PWN, 2008 2) Giddens Anthony, Socjologia, PWN, 2010 3) Borkowski Jan, Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń, Elipsa, 2011
Literatura uzupełniająca1) Konarski Leszek, Koter Marek , Społeczne uwarunkowania bezpueczeństwa Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, PWN, 2010 2) Jarmoszko Stanisław, Kalita Cezary, Maciejewski Jan, Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016
Uwagi