Filozofia bezpieczeństwa

Philosophy of Security

2020L

Kod przedmiotu1960S2-FILB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia, Filozofia współczesna
Wymagania wstępneZnajomość, historii filozofii oraz podstawowych pojęć i kategorii filozofii
Opis ćwiczeńZnaczenie filozofii dla rozumienia problematyki bezpieczeństwa i podstawowych pojęć związanych z problematyką bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo a koncepcja człowieka; Bezpieczeństwo a wartości; Bezpieczeństwo a prawo; Bezpieczeństwo a państwo; Bezpieczeństwo a kultura; Bezpieczeństwo a demografia; Bezpieczeństwo a gospodarka; Bezpieczeństwo a globalizacja; Bezpieczeństwo a terroryzm i wojna
Opis wykładówFilozofia bezpieczeństwa jako nauka; Koncepcje filozofii bezpieczeństwa; Filozofia bezpieczeństwa a inne działy filozofii; Filozofia a polityka i problematyka bezpieczeństwa; Filozofia a ideologia i program polityczny; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii anarchizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii konserwatyzmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii socjalizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii liberalizmu; Problematyka bezpieczeństwa w ideologii feminizmu. Z historii filozofii bezpieczenstwa: bezpieczeństwo w myśli presokratyków i Sokratesa; bezpieczeństwo w filozofii Platona i Arystotelesa; bezpieczeństwo w koncepcjach reprezentantów starożytnej filozofii życia; bezpieczeństwo w myśli reprezentantów starożytności chrześcijańskiej; bezpieczeństwo w filozofii św. Augustyna i Tomasza z Akwinu; bezpieczeństwo w filozofii Tomasza Morusa i N. Machiavellego; bezpieczeństwo w myśli filozoficznej reprezentantów odrodzenia; bezpieczeństwo w myśli filozoficznej T. Hobbesa i J. Locke'a; bezpieczeństwo w myśli filozoficznej J.-J. Rousseau i Ch. Montesquieu; koncepcja wiecznego pokoju w myśli I. Kanta; bezpieczeństwo w filozofii J. Maritain'a; bezpieczeństwo w filozofii F. Nietschego i C. Schmidta; pacyfizm A. Schweitzera i B. Russella
Cel kształceniaPogłębione rozumienie problematyki bezpieczeństwa w kontekście uznawanej filozoficznej koncepcji rzeczywistości
Literatura podstawowa1) W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa, Wyd. Difin, 2012 2) J. Świniarski, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. MON, 1999 3) J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa, Wyd. ULMAK, 1997 4) R. Rosa, Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008 5) R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2007
Literatura uzupełniająca1) W. Tatarkiewicz, wyd. PWN, Historia filozofii, 1981r., tom 2) E. Goodin, Ph. Pettit (red), wyd. Książka i Wiedza, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, 1998r., tom , 283-459s.
Uwagi