Język obcy

2019Z

Kod przedmiotu1960S2-JEZOBC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające język obcy
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem, zawierającym leksykę specjalistyczna z zakresu danego kierunku studiów
Opis ćwiczeńCelem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowym słownictwem związanym z politologią, w tym ze stosunkami międzynarodowymi. Szczególnie eksponowana będzie terminologia wyborcza. Student ma nabyć umiejętność tłumaczenia tekstów z problematyki politycznej, w tym specjalistycznych naukowych związanych z tematyką studiów. Będą to teksty naukowe, artykuły z wiodących magazynów branżowych, a także dokumenty władz centralnych, w tym dyplomatyczne. Efektem końcowym kształcenia w ramach przedmiotu powinna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i próby przekładu prostego tekstu specjalistycznego, a także wykorzystywanie Internetu (słowników on-line) i innych narzędzi translatorskich w celu ułatwiania tego procesu.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów, redagowanie tekstów naukowych w języku obcym z użyciem terminologii właściwej dla studiowanej dziedziny i dyscypliny.
Literatura podstawowa1) R.J. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Podstawy znajomości języka obcego, Oxford, 2007 2) A. Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, Yale University Press, 1984 3) G. R. Berridge, L. Llyod, Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2012 4) K. Lipiński, , Vademecum tłumacza, Wyd. Idea, 2012 5) P. H. Collin, T. Michalak, Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej angielsko – polski, Wyd. Wilga, 2000 6) I. Kienzler, Słownik Unii Europejskiej. Angielsko-polski i polsko-angielski, Wyd. ODDK, 2007
Literatura uzupełniająca1) M. Eckstein, R. Sosnowski, wyd. wyd. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, 2004r., tom 2) J. Pieńkos, wyd. Wyd. Zakamycze, Podstawy przekładoznawstwa, 2003r., tom
UwagiZajęcia mają charakter translatoryjny.