Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym i lokalnym

Leadership in management of regional and local security

2019L

Kod przedmiotu1960S2-PZB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koźmiński A., Piotrowski W., 2010r., "Zarządzanie. Teoria i praktyka", wyd. PWN, 2) Blanchard K., 2009r., "Przywództwo wyższego stopnia", wyd. PWN, 3) Koźmiński A., 2013r., "Zarządzanie w warunkach niepewności", wyd. PWN, 4) Urban A., 2011r., "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych", wyd. ŁOŚGRAF, 5) Lisiecki M., 2011r., "Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym", wyd. ŁOŚGRAF.
Literatura uzupełniająca
Uwagi