Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

2019Z

Kod przedmiotu1960S2-SEMDYP1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępneWiedza z zakresu metod i technik badań społecznych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie E, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Jemioło T., Dawidczyk A, , Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, AON, 2008 4) Korzewniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca1) Sztumski Janusz, wyd. Śląsk, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999r., tom 2) Sułek Mirosław, wyd. AON, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, 2004r., tom 3) Chodubski Andrzej, wyd. UG, Wstęp do badań politologicznych, 2004r., tom
Uwagi-