Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

MA Seminar and Thesis II

2019L

Kod przedmiotu1960S2-SEMDYP2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetody i techniki badań społecznych
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa1) ., Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2008; Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003; Jemioło T., Dawidczyk A, Wprowadzenie do metodologii badan bezpieczeństwa, Warszawa, 2008; Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn 2013., ., .
Literatura uzupełniająca1) Chodubski Andrzej, wyd. UG, Wstęp do badań politologicznych, 2004r., tom 2) Sułek Mirosław, wyd. AON, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, 2004r., tom 3) Jemioło, Dawidczyk, wyd. AON, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 2008r., tom 4) Sztumski Janusz, wyd. Śląsk, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999r., tom
Uwagi